असमीया सुबुं माहारिनि मिजिंथिया रिपर्टाव रिफिखांगोन: आसुनि गाहाइ नेहाथारि लुरिन ज्योति गगै

असमीया सुबुं माहारिनि मिजिंथिया रिपर्टाव रिफिखांगोन: आसुनि गाहाइ नेहाथारि लुरिन ज्योति गगै

गुवाहाटी , 14 सेप्टेमबर: दुलाराय आसाम फरायसा आफाद नि गाहाइ नेहाथारि लुरिन ज्योति गगैया आसाम गोरोबथा द'फा 6 मावफुं आफादनि सा 14 गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिनि मादाव सासे सोद्रोमा । बिथांआ बुंदों दि आसाम सुबुं माहारिनि मिजिं हास्थायनायखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय मिरुनि न'खर मिनिस्थ्रिनो रिपर्ट दैथायहरनो नाजागोन।

"दि सेन्टिनेल" नि खौरांगिरिजों मुगामुगि जानाय बुब्लियाव आसुनि गाहाइ नेहाथारि लुरिन ज्योति गगैया बुंदोंदि आसामाव रोजा रोजा बोसोरनिफ्राय जिउ खांनाय सरासनस्रा राज्यो राजानि राजखान्थि ,रावारि, हारिमु आरो गुबुन गुबुन मोनथाइखौ होबथानाय आरो खहा खालामालासे संरैखायै लाखिनाय। बेफोर गोनांथार आयदानि सायाव राज्योनि गुबुन गुबुन दोलो आफाद,हारि हारिसा नि दिथा सुबुरुन लानो नागिरदों । दासिमाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गोजौ थाखोनि आफादखौ गोसोखां बिलाइ गथायदों। आसाम गोरोबथा द'फा नं 6 गाहाम मावफुंसारनि गेजेरजों राज्योनि थागिबि सुबुं माहारिखौ रैखाथि होनाय नि थांखि लाना आसामनि सिगां सारिनि गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो दोलो नि दैदेनगिरिमोनजों थाबैनो सावरायनाय जागोन।

रायदावनो गोनांदि , दोलो आफादा हानि मोनथाइ,‌संसदाव मासि संरैखाथि आरो सोरखारि खोन्दो, राज्योआरि फसंथान आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोराव असमिया सुबुं फोरनि थाखाय खामानियाव गसंथेनो आरो थिसननो हानायनि सुबिदा लाखिनाय बायदि आयदाखौ लानानै भारत सोरखारनि न'खर मिनिस्थ्रिनो गोजौ थाखोनि द'फा नं 6 गाहाम मावफुंसार आफादा प्रप'जेल गथायदों। मोनसे सुलुंनिफ्राइ मोबथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला बे मोनथाम गोनांथार आयदानि सायाव दिसफुरनिफ्राय मिरुनि न'खर मिनिस्थ्रिया मतामथ नागिरदों आरो हादोरसा सोरखाराबो मिरु मिनिस्थ्रि गावसोरनि बिबुंथिखौ मिथिहैनो थाग थियारि जादों।

जारिमिनारि आसाम गोरोबथा नि द'फा नं 6 आव मख'लांनाय बादियैनो संबिजिरारि, आयेनारि आरो खुंथायारि संरैखाथिनि सिङाव असमीया सुबुं माहारिखौ हारिमुवारि, समाज, रावारि सिनायथिखौ होबथानाय आरो फोजौखांनाय संरैखाथि होनाय जागोन।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com