Begin typing your search above and press return to search.

आसाम आयेनसालिया हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि बोसोरारि जोनोम सान गोसोखांगोन

आसाम आयेनसालिया हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि बोसोरारि जोनोम सान गोसोखांगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Nov 2019 7:44 AM GMT

Guwahati : आसाम बिधान सभानि फैगो 28 नबेम्बरनिफ्राय खुंफुंजानो गोनां गोजां बोथोरनि जथुम्माया हारिनि बिफा (Father of the Nation) गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि बोसोरारि जोनोम फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जथुमनि जोबथा सानखालि बावसोमनाय जागोन।

दासिमाव मिरु सोरखारनि फार्लिआमेन्थारि मिनिस्थ्रि (Ministry of Parliamentary Affairs) या हादोरनि गासैबो बिधान सभा बियाबाव 150 थि बोसोरारि जोनोम फालिनाय (Birth Anniversary) खौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हांख्रायहरदों। नाथाय गुबुन गुबुन बिधान सभा बियाबफोराव थांनाय 2 अक्ट'बर खालाराव 150 थि बोसोरारि जोनोम फालिगोन।

आसाम बिधान सभा (Assam Legislative Assembly) नि गोजां बोथोरनि जथुम्मा ( Winter Session ) या सोलिफु दाननि 28 नबेम्बरनिफ्राय 6 डिसेम्बरसिम खुंफुंनाय जागोन।

मोनथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला गोजां बोथोरनि जथुम्मानि फान्जामुथिनि बादिब्ला गिबि सानखालि दा बावैसो सिगां जालांनाय हादोरसानि गंब्रै बिधान सभा बियाब (Legislative Assembly Constituency ) निफ्राय देरहासात जालांनाय साब्रै सुबुं थान्दै (Newly Elected Members) मोना समायखिरा लागोन। बेनि उनाव सोंथिनि फिननाय सम (Questions Hour) आ जागायजेनसिगोन।

आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि (Speaker) हितेन्द्र नाथ गश्वामी बिथाङा गोजां बोथोरनि जथुम्मानि खुंफुंजानो गोनां मेलावनो बिसनेज एडभाइस'रि कमिटि दाफुंनायनि खोथा फोसावगोन। बेजों लोगोसे आसाम बिधान सभानि कन्डाक अफ बिसनेज आरो रुल 9 (1) नि सिङाव आफादगिरिनि पेनेलनि सोद्रोमानि मुं फोसावनाय जागोन। अर्डिनेन्स लाबोनाय आरो रिपर्ट दैखांनाय जागोन। बायदिसिना एसेम्बलि कमिटिनि बिथायाव दाफुंजानाय आफादनि रिपर्ट नायसंनाय, गुबुन गुबुन सोरखारि कमिटि, बर्ड बायदिनि सोद्रोमाफोरनि बिसायख'थिनि थाखाय थिरांथा लानाय। 2019-2020 माइथाय समनि थाखाय अनसुंथाइ आरो साप्लिमेन्टरि फारिलाइ बानायनाय, सोरखारि बिलजों जागायजेन्नायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायाव सावरायनाय जागोन।

फैगो 29 नबेम्बराव सोंथि फिन्नाय नि सम (Questions Hour), आरो प्राइभेट मेम्बार बिसनेस बिल, रिसुलुसन आरो जर'खा थिरांथा आजावनाय जादों। 30 नबेम्बराव आसाम बिधान सभानि जथुम्मायाव माखासे सोरखारि थिरांथा जागायजेन्नायजों लोगोसे सोंथि फिन्नाय नि सम, सिप्लिमेन्टरि दिमान्द भटिं आरो पासिं आयदाखौ लाबोनाय जागोन।

गुबुनफार्सेथिं फिन 3 डिसेम्बराव सोंथि फिन्नाय नि सम (Questions Hour), आरो प्राइभेट मेम्बार बिसनेस बिल, रिसुलुसन आरो जर'खा थिरांथा आजावनाय जादों। 4 डिसेम्बराव गुबुन गुबुन सोरखारि बिल आरो 5 डिसेम्बर सानखालि बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ गश्वामी बिथाङा सोरखारि खामानिफोरखौ जागायजेनसिगोन।

Also Read: जों माब्लाबाबो नोगोरारि सोदांनाय बिल (केब) खौ आजावना लाया: आसु आरो नेस’

Also Watch: North Jamuguri PHC Doctor along with accomplice arrested for keeping illegal weapons

Next Story
गाहाय रादाब