Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि बाइ इलेक्सनाव असम गन परिसदा बि जे पि नो मदद होसिगोन

आसामनि बाइ इलेक्सनाव असम गन परिसदा बि जे पि नो मदद होसिगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Sep 2019 9:11 AM GMT

राज्योनि ओन्सोलारि राजखान्थियारि दोलो असम गन परिषद सुंद'यै ए जि पिया बाइ इलेक्सनखौ लानानै साखा-फारा जानायखौ नुनो मोनदों। फैगो दान अदेबानि अक्ट'बराव खुंफुं जानो गोनां गंब्रै बिधान सभा बियाबनि थाखाय सोरखारनि लोगो हान्जा बि जे पि खौ मदद खालामगोन होन्ना फोसावदों। गंब्रै बिधान सभा बियाबा फारियै राताबारि, जनिया,स'नारि आरो राङापारा । मख'जाथावदि फैगो 21 अक्ट'बराव भट सोनायनि सान भारतारि बिसायख'थि आयोगा फोसावजेन्दों।

थांनाय बृहस्पतिबार खालि बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय जनिया बिधान सभा बियाबाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि केबिनेटनि आदार जगाय बिफाननि मन्थ्रि आरो असम गन परिषदनि गागि दैदेनगिरि फनिभुषन चौधुरि बिथाङा नायगिदिंनानै बुङो दि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ थैयै मोदोमै बि जे पि दोलोआ सायख' जाखानाय बिजाथि देरहाहोनो थाखाय खामानि मावलांनो आरो मदद होनो खावलायो। बे समष्टिनि थाखाय मिरु आफादा थाबैनो मोनसे बिथोनलाइ हरगोन। बि जे पि नि बिजाथिखौ लोगो हान्जा नि साफ्रोमबो ए जि पि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि जयै फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो बिथोन होदों।

रायदावनो गोनांदि ज'नियानि कंग्रेस एम एल ए आब्दुल खालेका बरपेटा,स'नारिनि एम एल ए पन कुमार गगैया जरहाट, राताबारि नि एम एल ए कृपानाथ माल्लाया करिमगन्ज आरो रङापारानि एम एल ए पल्लव लचन दासा तेजपुर निफ्राय सांसद महरै सायख'जानायाव राज्योनि गंब्रै बिधान सभा मासिया उदां जाना दंमोन।

मख'जाथावदि हादोरारि बिसायख'थि आयोगा 30 सेपतेम्बरआव आर'ज बिलाइ गथायनायनि जोबथा सान, 3 अक्ट'बराव बिजाथि बोखारनायनि जोबथा सान, 21 अक्ट'बराव भट खुंफुं जागोन आरो 24 अक्ट'बराव बिसायख'थिनि फिथाइ (Results) फोसावनाय जासिगोन।

Also Read: 2020 निफ्राय सेबानि फराफारियाव कमार्च आयदाया दाजाबदेर जागोन

Also Watch: Final Day Workshop & Training Program for Rubber Plantation Farmers at East Siang District

Next Story
गाहाय रादाब