Begin typing your search above and press return to search.

आसाम केबिनेतआ 2020 माइथायनि सोरखारि जिराइथि सान फारिथिखौ बानायना थिसनना लाबाय

आसाम केबिनेतआ 2020 माइथायनि सोरखारि जिराइथि सान फारिथिखौ बानायना थिसनना लाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Nov 2019 7:20 AM GMT

Guwahati: थांनाय मंगलबार खालार 19 अक्ट'आव आसाम केबिनेतआ 2020 माइथायनि थाखाय सोरखारि जिराइथि सान फारिथिखौ बानायना थिसनना लाबाय। बे सोरखारि जिराइथि सान फारिथिखौ लानानै 5 लाखा सोरखारि खामानि मावग्राफोरा थारैनो गोजोननाय मोनगोन, फैगोन बोसोरनि थाखाय 35 मावखआरि जिरायथि सान आरो 31 सानआ सिमा गोनां जिरायथि सान महरै थिसनना लाजाबाय।

सिमा गोनां जिरायथि सान एबा सायखनाय जिरायथि सान (Restricted Holiday) फोरा मोनसे जिरायथि सान जागोन जायनि थाखाय बे रोखोमनि जिरायथि साना गावआरिनि सायाव जागोन, जाया बेफोर सानाव जिरायथि लानो गोसो दंब्ला जिरायनो हागोन आरो जिरायनो गोसो गैयाब्ला खामानि मावगोन। बेखायनो बेयो साखोरि मावग्राफोरनि सायाव सोनारगोन। बेफोर सानफोरा जादों- सिल्पि दिभस, तिथि अफ गापाल देभ, काराम पुजा, आलि आइ लिंगा फोरबो आरो गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ सिमा गोनां जिरायथि सान एबा सायखनाय जिरायथि सान (Restricted Holiday) फोराव सोरखारि मावखुलिफोराव थिसनना गनायना लानाय जाबाय होनना खौरांबादियै मोन्थिनो मोननाय जादों। बेफोर माखासे सानफोराव गाहायै जायफोरा सोरखारनि मावखुलिफोर आरो बेजों सोमोन्दो थानाय मावखुलिफोराव खामानि मावग्राफोराल'सो अदेबानि जिरायथि सानजों सोमोन्दो एबा खुंजानायफोरजोंल'सो बे जिरायथि सानखौ मोनगोन। जेरैबादि सासे मुस्लिम सुबुंआ तिथि अफ गापाल देभ सानाव एबा काराम पुजाफोराव जिरायथि सान (Restricted Holiday) महरै मोननाय नङा।

थिसननाय थांखि बादियै रबिबारजों लोगोसे दाननि नैथि सुनिबार आरो ब्रैथि सुनिबार सानाव मावखुलि जिरायथि सान महरै थिसनना गनायना लानाय जादों अदेबानि बेफोर सानाव खामानि मावनाय जानाय नंआ। सोरखारि मावगिरिफोरा बोसोराव गासै 113 सान जिरायथि सान मोनगोन। बेनि फारसे जिरायथि सानफोरखौ नंगुबैयै खालामनायाव साधारन सामलाय मावबिफान ( General Administration Department) ,आरो जिल्ला बेंगिरिफोरा बोसोराव सानसे एबा साननैनि सिमा गोनां जिरायथि (Restricted Holiday) सानखौ फोरमायथिनो हागोनखौ फोरमायदों।

बेरा फारसेथिं आसाम केबिनेतआ औवा आरो खुसेर बिमा सक्ति खालामनानै बेफोरनि आबाद खालामनायाव गोसो होथाबनायनि आरो बेफोरबादि आबादनि गेजेरजों हादोरसाखौ सोमखोर गोथां गाबनि जांख्रिथाय लाबोनायनि थाखायबो थांखि थिसनना लादों। बे बिमा सक्ति नि सायाव लोब्बा लाखिना हादोरसानि 1000 हेक्टर हाफोराव औवा आबाद खालामगोननि थांखि, लोगोसे औवा आबादनि गेजेरजों गायग्रफोरनो 2.40 रां सोरखारा होनाय जागोन। जेब्ला बोसोरसे जागोन औवा आबादफोरनि थाखाय आबादारिफोरनो 50 जौखोन्दो इनचेनटिभ सोरखारनिफ्राय होनाय जागोन। आसाम केबिनेटआ जायफोरा अमा, बोरमाफोरनि फामु खालामनायजों लोब्बा थानायफोरनो बिसोरनि थाखायबो रां होनानै मदद खालामनायनिबो थिसनना लादों।

मंगलबाराव आसाम केबिनेट सावरायज्लायनायाव गोनांथि आरो खालामथारनो गोनां बादियै बेखौबो थिसनना लायो जायनि थाखाय हादोरसायाव थानाय दारिमिनारिफोर आरो फेक्टरिफोराव खामानि मावग्रा आइजोफोरनो नेपकिनफोरखौ बेसेन होनांआ जासे होनाय जागोन होनना फोरसावदों।

Also Read: धेमाजि – धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

Also Watch: Congress party and Rahul Gandhi must apologize to the country: Assam BJP

Next Story
गाहाय रादाब