Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि डिब्रुगराव आसाम साहा कम्पानिनि गाहाइ मावख'खौ लांनाय जागोन : बि आर चेट्टि

आसामनि डिब्रुगराव आसाम साहा कम्पानिनि गाहाइ मावखखौ लांनाय जागोन : बि आर चेट्टि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Oct 2019 8:03 AM GMT

खर'सा आसाम मोनसे गोजामसिन सम्पद आसाम साहा कम्पानि ( Assam Tea Company) आ थाबैनो राज्योआव लाबोनाय जागोन। बे खोथाखौ मिथिनो होयो डिब्रुगर जिलानि मायजान साहा बागान (Maijan Tea Estate) आव खुंफुंनाय गंसे खौरां मेलनि गेजेरजों BRS Group नि मासिगिरि (Chairman) बि आर चेट्टि बिथाङा। बिथांनि नाजानायावनो 2018 माइथायनि 18 अक्ट'बरआव आसाम साहा कम्पानि ( Assam Tea Company) खौ बायनानै लादोंमोन। बिथांआ आरोबाव बुंथिनाय बादिब्ला आसाम साहा कम्पानिनि सिङाव गोसार जाना थानाय गासै गं 15 साहा बागान सामलायलांनायाव रांङारि हालोदा जोबोद गोख्रोंङैनो दं , फैबाय थानाय समफोराव मोनबो रोखोमनि जेंना जों मुगा मुगि जाया। बेयो जाफुंसारजानो जादों माथो गाहाम नोजोर थांखियाव गोनांथि होनाय आरो गोदान बिरोंदामिननि थि जुन्थि द्रन बायदिनि थाखाय।

आसाम साहा कम्पानिनि गाहाइ मावख' (Head Office) खौ बरबरुवासिम लांनाय जागोन। बेनि गेजेरजों गमामायैनो बागाननि सोरबिथिं थानाय जायगायारि सुबुं (Local Peoples)आ थोंजों आरो खेंसालियायै खामानिआव थिसनथाय मोन्नाय आरो हाबलांनाय मदद जागोनखौ मिजिंथिनाय जादों।बेनि थारैनो गावखौ गायसंन्नायनि लामा (Employment Opportunity) महरै गसंदों होन्ना राज्यो-राजाया बुंथिदों।

BRS Group नि मासिगिरि (Chairman) बि आर चेट्टि बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला खौरां गिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव फोरमायो दि बे हान्जा (Group) साहा बागानाव नांथाबना थानाय लेबार आरो गुबुन गुबुन सुबुंनि मदद जानाय आरो सुबुं सिबिथाइनि थांखि लानानै बरबरुवा हालामाव गंसे गोजौ थाखोनि बां सुबिदा सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटेल लुनाय जागोन। थारैनो नैबे गोदानै लुफुं जानो गोनां देहा फाहामसालिया साखाथि फाखाथिनि राज्यो राजा (Local Peoples) खौ सावस्रि सिबिथाय (Health Service) होगोन।

लोगोसे बेवहायनो बि आर चेट्टि बिथाङा दुखुजों फोरमायो दि हादोरसानि गंनै पेपार मिल फारियै जागिरद आरो पन्स'ग्राम पेपार मिल खौ बिफानारि मावबिबानगिरि (Authority) आ सामलायनो गनायथि होयोब्ला आं सालायनो हायो होन्ना बुंथियो।

आसामनि डिब्रुगर संसदारि बियाबनि बि जे पि सांसद आरो मिरु मन्थ्रि रामेश्वर टेलि बिथाङा बै पेपार मिल खौ इयुन समाव माबायदि खामानियाव बाहायलांनो हायो बेखौनो नायगासिनो दं होन्ना फोरमायथि होयो।

Also Read: मिरु सोरखारनिफ्राय लाइजाम मोनना डिसपुराव चि.अ.पि.ति.ए (COPTA) नि सायाव गोराथि

Also Watch: After 72 hours of struggle, Leopard caged in Jorhat

Next Story
गाहाय रादाब