हरखाब रादाब

आसामनि बेल’ना गामिया गिबि साखोन सिखोन आरो सोमखोर गामि गायसं जाबाय

बेल'ना

हादोरसानि गिबिसिन साखोन सिखोन आरो सोमखोर गामि महरै बेल’ना गामिया गायसं जाबाय। बरपेटा जिल्लानि ब’जालि महकुमानि सिंङाव थानाय बेल’ना गामिनि राज्योनि खामानि मावनायाव गोजोननानै राज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाल बिथांआ माखासे सान सिगाङाव टुइटारनि गेजेरजों हाम्लायथि बावहरनायनि उनाव गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडियाबो 8 अक्ट’बराव टुइटारनि हेफाजाबाव गामिखौ बाख्नायथारो।

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाल बिथांआ ब’
जालिनि बेल’ना गामिखौ राज्योनि मादाव गंसे साखोन सिखोन आरो सोमखोर आबहावानि गंसे गामि।गामिनि थागिरिया सिबस्रांनायनि बेलायाव दिन्थि नेरसोन दिन्थिहैदों। खौसेथिनि नाजानायजों प्लासटिक बाहायनायखौ होबथानो एबा जानगाराव लाखिनो हायो बेखौनो बेल’ना नि थागिरि राज्यो-राजाया रोखायै फोरमान खालामदों।

मख’जाथावदि हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिया आजावनाय साखोन सिखोन मावथांखिनि मोनसे बाहागो महरै दिनैनिफ्राय बोसोर से सिगां आसाम सोरखारनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि ब्रैण्ड एम्बासादर आरो ग्रीन मिशन ब’जालिनि सामलायगिरि आनन्द खाट’नियारनि साखा-फारायावनो बेल’ना गामिनि राज्यो-राजाया गामिखौ साखोन साखोन,  दाखोर दाला उदां आरो सोमखोर गामि महरै लाखिनो सिमान लादोंमोन।
रायखांनो गोनां दि दासिमाव गामियारि बोसोर सेनि सिगाङावनो गामियाव खनसे बाहाय जाखानाय प्लासटिक हारिनि मुवा बेसाद आरो गुबुन गुबुन फेग्रा जिराद बाहायनाय आरो सोबनायखौ बन्द खालामदों। बेनि अनगायैबो सोरबा सुबुङा जुदि प्लासटिक बाहायो अब्ला बिथांखौ रां जुरिमाना फोनांदोंमोन आरो बुरजा सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव फेग्रा हारिनि मुवा बेसाद बाहायनायाव से रोजा रां फोनांनाय नि राहा लादोंमोन।

बेयो गमामायैनो  हादोरसानि साफ्रोमबो राज्यो-राजानि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। राज्योआ साखोन सिखोन नि बेलायाव आगान होदों बेनो मोगथां फोरमान होन्ना फसंजादों। साफ्रोमबो गामियारि प्लासटिकनि मुवा बेसाद सोलायै गाव मदद हान्जा (Self Help Group) नि सोद्रोमाया बानायनाय लेखा बिलाइनि जलंगा बाहायदोंमोन। बेनि अनगायैबो राज्योआरि खामानि दामानियाव थालिर बिलाइ आरो मिथिंगायारि दालाइ बिलाइ जों हेबनाय थोरसि खुरै एबा दौलेम बाइदि बाहायनानै जाग्रा आदार संदोंमोन आरो स्टीलनि गिलासाव दै लोंदोंमोन। थारैनो बे सिबस्रांनाय एबा साखोन सिखोन जानाया बयनिबो थाखाय मोनसे दिन्थि नेरसोन खाम्फा।

Also Read: राज्योआ दुर्गा फुजानि दशमी सानाव 156 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों मुगा मुगि जानांबाय 

Also Watch: Danger Alarm: Rise in water level by 10 cm per hour due to Pipeline Burst in Dima Hasao