Begin typing your search above and press return to search.

बिश्वानाथआव खैफोद सामलायथि नि सायाव सांग्रांथि आरो फोरोंथाय होनाय हाबाफारि खुंदों

बिश्वानाथआव खैफोद सामलायथि नि सायाव सांग्रांथि आरो फोरोंथाय होनाय हाबाफारि खुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Nov 2019 9:42 AM GMT

बिश्वानाथ चारिआलिः बिश्वानाथ जिल्ला खैफोद सामलायथिनि बिबानथि दैदेननायाव थांनाय सप्ता मोननैफोराव फोरोंथाय बादा आरो सांग्रांथि फोरसावनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो। नबेम्बर दाननि थांनाय 6 आरो 7 अक्ट'आव सेथियै फरायसालि रैखाथि सामलायथिनि हाबा फारिया हादोरसानि पन्चायत आरो रुरेल देभेलपमेन्ट नि सोलोंथाय होग्रा अदिटरियमाव खुंजायो। बिश्वानाथ जिल्लानि माखासे सायखजानाय फरायसालिफोरनिफ्राय 50 सो गाहाय फोरोंगिफोरा बे हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै फरायसालि सामलायनायजों लोगोसे खैफोदफोरखौ माबोरै सामलायगोन बेफोरनि फोरोंथाय लानानै थांखि लानाय बादि फरायसालिफोरखौ रैखाथियै सामलायनो आरो दिथागिरि महरै दैदेनायनि सोलोंथायखौ लायो।

डि.आइ.इ.टि नि (DIET) अभिमान्यू दत्ट', बिश्वानाथ एग्रिकलचर कलेजनि ड. रातनाकिनकार गश्वामि, बिश्वानाथ जिल्ला खैफोथ सामलायथि बिबानथिनि माव बिथांखि मावगिरि भारगभ बारुवा आरो बिश्वानाथ चारिआलिनि मोनसे अर खोमोर खामानि मावग्रा थानाफोरनि गेजेरजों बिसोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो।

बिश्वानाथ जिल्ला खैफोथ सामलायथि बिबानथि आ आसाम हादोरसानि खैफोथ सामलायथि बिबानथिजों सोमोन्दो लाज्लायनानै ओंथि गोनां आरो नांथारगौनि बिथिंखौ लानानै जायगायारि गथ'फोरनि थाखाय जुनिआ मिरु रैखाथिफोरखौ गोनांथिनि सायाव बिथा खालामना सांग्रांथिनि फोरसावनाय हाबा फारिखौ बान्जायदों। लोगोआरि बेंगिरि सामलाय बिफान, चिभिल डिफेन्स, सनिटपुर आरो आपदा ( AAPDA) मिट्रा (MITRA) रैखाथि होग्राफोरा गथ'फोरखौ खैफोदनि समाव माबोरै रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ फावजों दिन्थिना फोरोंनाय जायो। गुबुन गुबुन फराइसालिफोरनिफ्राय 300 निबो बांसिन फरायसा गथ'फोरा बे सांग्रांथि फोरसावनाय हाबाफारिआव बाहागो लादों।

सांग्रांथि फोरसावनाय हाबाफारिखौ दैदेननायजों लोगोसे चटिया आभियाखान नरमेल एम.इ.एस, नरमेल एल.पि.एस आरो जायगायारि जुनिया मिरु फराइसाफोरनि गेजेराव सावगारि एरनाय आरो हरखाब बिबुंथि लाखिनाय बादायज्लायनाय हाबा फारिबो लायो। बादायगिरिफोरनो खैफोद आरो लामा जाब्रब रैखाथिफोरनि थाखाय फार्श एड बाकसु आरो फ्लास फोर बान्था होनाय जायो।

गुबुन फारसे, सान्थाम गोलाव सम गावआरि पुलिस हरखाब जाब्रबथाय रैखाथिनि हाबा फारिआ बे दाननि 15 निफ्राय 17 अक्टसिम खुंजाजादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारि गाहायै हरखाबै जानाय जाथायाव अल'खदाव गोग्लैयोब्ला मा राहा लानांगौ बेखौ जिल्लानि 30 सा पुलिसफोरा माव दिन्थिनायाव बाहागो लायो। बिसोरखौ चिभिल डिफेन्स दिपक कुमार मेधि आरो रेड क्रस चसाइटिनि जायान्टा सारमा बिथांमोना नांगौबादि सोलोंथायनि फोरोंथायखौ होयो।

Also Read : चि.चि.टि.अ.ए आ एस.टि (चेदुल्द ट्राइबस) बिलखौ दैखांना लानांगौनि दाबि दैखांदों

Also Watch: Poor Parents in Kampur struggle to pay for medical treatment of their son, Urged help from Govt

Next Story
गाहाय रादाब