Begin typing your search above and press return to search.

असम थुनलाइ आफाद एन आर एल गावारि खोन्दोआव गथायनायाव सर्बानन्द सन'वालनि होबथानायखौ दाबि दैखांदों

असम थुनलाइ आफाद एन आर एल गावारि खोन्दोआव गथायनायाव सर्बानन्द सनवालनि होबथानायखौ दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Oct 2019 12:32 PM GMT

असम थुनलाइ आफाद (Axom Xahitya Xabha) आ आसामनि माहारियारि सम्पद नि गावारि खोन्दोआव गथायनायाव जोबोद जिंगा सिदों। रबिबार खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ हादोरसानि मोनसे गोजामसिन नुमलिगड़ सोदांसालि लिमिटेड (NRL) गावारि फसंथानाव गथायनाय नि हेंथायै गोनांथार राहा लानायनि थाखाय गांसे गोसोखां लाइ (Memorandum) गथायो।

बेयो गुबुन थाव सोदांसालि बादि नंथारा मानोना 1985 माइथायाव आसाम गोरोबथानि गोलाव द' (6Years) बोसोर सम सोमावसारनायनि उनाव गायसन जादोंमोन। जेराव सा 855 लाइमोन सुबुंआ मुंख्लं जालांदोंमोन। बेयो जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि गांनाय उखैनायनि नेरसोन।

बे सोदांसालि फसंथाना हादोरसायाव दारिमिनारि आबहावा गायसनलांनायाव मैखोम बिहोमा होलांदों होन्ना गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ गथायनाय गोसोखांलायनि गेजेरजों असम थुनलाइ आफाद (Axom Xahitya Xabha) नि आफादगिरि ड° पर्मानन्द राजबंची बिथांआ फोरमायलांदों।

ड° राजबंची बिथांआ आरोबाव बुंबावो दि नुमलिगड़ सोदांसालि लिमिटेड फसंथाना राज्योनि समाजारि (Social) , हारिमुवारि (Cultural) आरो थुनलायारि बिथिं (Literary Aspects) जों खाथि सोमोन्दो दंखायो। रायखांनो गोनां दि बै जारिमिनारि जांख्रिखांनायनि नेरसोन नुमलिगड़ सोदांसालि फसंथाना असम थुनलाइ आफाद रांखान्थियारि अनसुंथाइ ( Financial Assistant) जों लोगोसे गुबुन गुबुन थुनलायारि बिथिंआवबो मदद खालाम फैदों। जाय आसामनि सानै मुंदांखा सुबुं भारतरत्न ड° भुपेन हाजरिका हादोर गेजेरारि सलिसिटारि बान्था (International Solicitary Awards) आरो मामनि रयश्वम गश्वामी (इण्डिरा गश्वामी) खौ हादोरनां थुनलायारि बान्था (National Literature Awards) मोनफ्रोम बोसोर नै थाखाय रान्नाय हाबाफारि लागासिनो दं।

जुदि मिरु सोरखारा नुमलिगड़ सोदांसालि लिमिटेड फसंथानखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय एबा खैसारि खामानि फार्से सिगांलांङो अब्ला बै राज्यो राजा बेरेखा खामानिनि हेंथायै गसंथेगोन होन्ना बुंथियो।

Also Read: इ.एस.आइ.चि (ESIC ) मदेल देहा फाहामसालिया नोजोराव गोगलैदों।

Also Watch: Does Candidates from other states dominating Railway Jobs in the Northeast?

Next Story
गाहाय रादाब