Begin typing your search above and press return to search.

डिवालिखौ सोमखोर डिवालि महरै फालिनो सांग्रांथिनि बिथोन

डिवालिखौ सोमखोर डिवालि महरै फालिनो सांग्रांथिनि बिथोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Oct 2019 11:12 AM GMT

मंगलदैः "बेरफ्रुसार बाहायालासै गुबंले गैयि डिवालि फालिगोन होनना बयबो बुं आरो सोदोब गुबुंलेजों लोगोसे आबहावाखौ सानना नाय" जयै हज्रिनाय खौसे गारांजों प्लेकार्द आखायाव लाना मंगलदैआव फरायसाफोरा सांग्रांथि फोसावदों।

मंगलदैनि नर्थ-इस्थ रामधेनु मोनसे 300 सो फरायसाफोरनि गेदेर हान्जाखौ लाना एन.जि.अ खौ लानानै सुकुरबाराव संकार नागार थावनिआव डिवालि फोरबोखौ सोमखोर डिवालि महरै फालिनांगौखौ लानानै लोगोसे दोरोंआरि महरै सोलिबोबाय थानाय आलारि बाथिफोरजों समायनायै फालिनायखौ हास्थायनानै सांग्रांथि फोसावनाय नुनो मोनदों।

बे सांग्राथि फोसावनायनि गेजेरजों लाइमोन फरायसाफोरा बेरफ्रु बाहायनायनि हेंथायै सोमावसारदों, बेनि सोलाय गुबुंले जायै आलारि बाथिफोर सावनानै सोमखोर डिवालि खालामनांगौ होनना सोमावसारो।

" फरायसाफोरा इउननि हादोरनि नोगोरारि आरो जों बिसोरजों लोगोसे गोरोबफानानै सोरगिदिं जेबो खैफोद एबा रावनिबो खहा जायैबादि फालिनो नाजागोन, सुनिबाराव प्लेकार्द बानायनानै बादायज्लायनाय आरो दाफुंआरि दिन्थिफुंफोरखौ गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानाय 300 सा फरायसाफोरखौ लानानौ खालामगोन। बेजों लोगोसे रबिबार मोनाबिलि समाव मंगलदैनि गान्धि स्म्रिति उद्धायन आव बोसोरारि डिवालि मुङै 2019 नेरसोनथि महरै जायगायारि आरिमुगिरिजों आलारि बाथि सावनाय जागोन"। होनना नर्थ इस्थ रामधेनुनि आफादगिरि बिस्वाजित सयकियाआ बचङो।

गुबुन फारसेथिं मंगलदैनि एन.इउ.एल.एम नि सिंआव थानाय मुनिचिपल, सेल्फ हेल्फ ग्रुप नि हान्जाफोराबो लोगो नांनानै सुनिबाराव सोमखोर डिवालि फालिनो मंगलदै नोगोराव फालिनायनि थाखाय सांग्रांथि फोसावो।

पारलियेमेन्टारियान आरो मंगलदैनि लेगिसलेटर, दिलिप सयकिया आरो गुरु ज्यति दास, आरो मुनिचिपल बर्द मासिगिरि मानिक सिल सारमा बिथांमोनाबो बे हाबाफारिआव बाहागो लायो।

Also Read: मंगलदैआव जान आरग्य यजना नि सायाव सांग्रांथि फोरसावनाय

Also Watch: Married Man arrested for allegedly killing Girlfriend after impregnating her

Next Story
गाहाय रादाब