गाहाय रादाब

गुवाहाटीआव 66थि बरदलै ट्रफि 20 सेप्टेमबराव जागायजेनगोन 

बरदलै ट्रफि
Representative image

गुवाहाटी सेप्टेमबर : गुवाहाटी नोगोरमानि नेहरु ष्टेडियामआव गा 66थि बरदलै ट्रफि जोलुर सेम्पियनसिप खेलाया फैगो 20 सेप्टेमबराव जागायजेनसिगोन। बे टुर्नामेन्टाव गासै 8 हान्जाया बाहागो लागोनखौ मिथिहोदों।

गंसे खौरांमेलनि खुंफुंनायनि गेजेरजों गुवाहाटी स्पर्ट एस’सियेसन नि आफादगिरि मुनिन नुबिसा बुंथियो दि देग्लायनि जानो गोनां खेलायाव गोख्रों जोलुर गेलेग्रा हान्जाया बाहागो लाया। गासै 8 मादाव 7 जोलुर हान्जानिआनो राज्योनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो आसाम नि नसुङारि राज्यो मेघालयनि राजथावनि सिलं आव थानाय आसाम रेजिमेन्ट मिरुनि जानानै टुर्नामेन्टाव गेलेहैगोन।

मुनिन नबिसा दाजाबदेरनानै आरोबाव बुंथियो दि बे लिग खेलाया दरनै थावनियाव जागोन नेहरु ष्टेडियाम आरो सनापुर मिनि ष्टेडियामाव। बरदलै ट्रफि सेमि फाइनेल आरो फाइनेल खेलाया नेहरु ष्टेडियामावनो खुंफुंनाय जागोन।

खेलानि फारिथि बादियै गुवाहाटी टाउन क्लाब जोलुर हान्जा सुपार डिबिसन लिग सेम्पियन ए एस इ बि एस सि जों फैगो 20 सेप्टेमबराव मुगामुगि जागोन। मख’जाथावदि खेलाया मोनानि 5.30 रिंगानि फ्राय जागायजेनगोन।

गुवाहाटी स्पर्ट एस’सियेसना बानजायनाय खेलाया गिबियै  मोनानि 4 रिंगायाव जुरिगोन आरो उनाव जानो गोनां खेलाया 3 रिंगानि फ्राय जागायजेनगोन।

गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी नोगोरमानि खाथिनि सनापुरावबो जानो गोनां खेलाया आलादायै बेखेवथि हाबाफारि लाग्रोनाय जादों जाय फैगो 21 सेप्तेम्बरआव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट एस’सियेसननि साथाम बिबानगिरि फारियै ध्रबज्यति कलिता गाहाइ नेहाथारि, भला बर’ लेङाइ आफादगिरि एल प्रनब सिं गेलेमुं नेहाथारि खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो।

जोलुर हान्जा 1 : भारतारि थाव लिमिटेड एफ सि, नबज्योति क्लाब, एफ सि ग्रीन भेलि आरो अदालगुरिनि दैमालु जोलुर क्लाब।

जोलुर हान्जा 2 : ए आर सि , सिलं, ए एस इ बि एस सि, सानराइज ए सि आरो गुवाहाटी टाउन क्लाब।

खेलानि फारिलाइ : हान्जानि मुं फारि आरो थावनि

20 सेप्टेमबराव नेहरु ष्टेडियाम ए एस इ बि एस सि आरो गुवाहाटी टाउन क्लाब। 21 सेप्टेमबराव ए आर सि आरो सानराईज क्लाब।

22 सेप्टेमबराव ए एस इ बि एस सि आरो सानराईज क्लाब।

23 सेप्टेमबराव अइल एफ सि आरो दैमालु एफ सि।

24 सेप्टेमबराव नबज्योति क्लाब आरो ग्रीन भेली

25 सेप्टेमबराव  सानराइज ए सि आरो गुवाहाटी टाउन क्लाब

26 सेप्टेमबराव ग्रीन भेली आरो दैमालु एफ सि।

28 आरो 29 सेप्टेमबराव सेथि आरो नैथि सेमि फाइनेल खेलाया गुवाहाटी आव खुंफुंजागोन।

उनाव जोबथा खेला अदेबानि फाइनेला 2 अक्ट’बराव गुवाहाटीआवनो खुंनाय जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों।

Also Read: मालिगावनि एन आर एफ रेलवे मावख’वाव मावथिफारियानि स्रमदान हाबाफारि

 

Also Watch: CM Sonowal lays foundation of sports complex in Charaideo | The Sentinel News | Assam News