Begin typing your search above and press return to search.

मिरुआ फरेनार ट्रिबिउनेल (बिथोन) 1964 खौ सोदांफिनगोन

मिरुआ फरेनार ट्रिबिउनेल (बिथोन) 1964 खौ सोदांफिनगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Nov 2019 6:56 AM GMT

Guwahati : भारत सोरखारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो मिथिनो होदों फरेनार ट्रिबिउनेल (बिथोन) 1964 नि सोदांफिन्नो गोनां माखासे नांगौथार द'फाफोरनि खामानि दासिमाव मिरु सोरखारनि न'खर बिफाननि सिङाव खामानि सोलिगासिनो दं। 29 अक्ट'बर नि कर्टनि थिरांथानि सायाव भारतनि सलिसिटर जेनेरेल एस सि केयाल बिथाङा बुङो दि आरोबाव उफ्रा ब्रै दान सम नेम खान्थि सोदांनो एबा मोनहैनो नांगोन। गोजौसिन बिजिरसालिनि बेन्स आयेन बिजिरगिरि (Justice) सुमन‌ स्यामल बिथाङा आर'ज गाबहरनाय आरो गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय 26 नबेम्बराव हियारिंनि गनायथि होदों।

आरोबाव फिन बिजिरसालिया मोनथिहोदों दि फरेनार ट्रिबिउनेलनि सोद्रोमा मोना नुजाबाय थानाय माखासे जेंना जेंगोनाखौ बोखारनो मोनबो रोखोमनि मेकानिसिम बाहायनाय जायाखै। ओंखायनो आसामनि उफ्रा एडभ'केट जेनेरेल दि मजुमदार आरो फरेनार ट्रिबिउनेलनि सिनियर स्टेन्दिं काउनसेल इउ के नाइर मोना बुंदों दि माबादि थांखि आजावनाया गाहाम जासिगोन, बेनि थाखाय सावरायज्लायनाय जागोन होन्ना मिथिहोयो।

गोदानै थिसन जानाय फरेनार ट्रिबिउनेलनि सोद्रोमा नि सायाव आसाम सोरखारनि न'खर आरो राजखान्थि बिफाननि नेहाथारि निरन्जन बरुवा बिथाङा बुङो दि दासिमाव रांखान्थि बिफान (Finance Department) निफ्राय गनायथि होबोदों आरो गोदानै थिसन जानाय गासैबो फरेनार ट्रिबिउनेलनि सोद्रोमाफोरनि दानबान्था (Salary) 29 अक्ट'बर निफ्राय नै सप्ताह नि गेजेराव उदां खालामनो बिथोन होदोंमोन।

लोगोसे फरेनार ट्रिबिउनेलनि सोद्रोमाफोरखौ पस्टिं खालामनाय आयदायाव नंगुबै बिबानगिरिखौ नांथारगौ बिथोन फोरखौ गथायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं आरो 29 अक्ट'बर निफ्राय नै सप्ताह सम सिमानि गेजेराव फोजोबलांनो हागौ होनना मिजिंथिनाय जादों। न'खर बिफाननि नेहाथारि (Secretary of Home Department) या फोसावहरदों दि गोदानै लुफुंजानाय गुबुन गुबुन फरेनार ट्रिबिउनेलनि मावख'वाव गोदानै सायख' जाखानाय सोद्रोमा (Members) मोना थिसननो हागोन।

मख'जाथावदि बिजिरसालिनि खोथा होनाया थार लामाजों थि समसिमानि गेजेराव खामानिया दावखोलांबाय थादों होन्ना न'खर बिफाननि नेहाथारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे सोरखारि लेङाइ आर'ज गाबगिरि (Assistant Government Pleaders) महरै मोनफ्रोमबो फरेनार ट्रिबिउनेलावनो थिसन्नाय खामानिया आवगायबाय थादों होन्ना बिजिरसालिया मोनथिनो होदों। मख'जाथावदि 29 अक्ट'बर निफ्राय से दान सम सिमानि गेजेराव साख्रियाव थिसन्नाय बिथोन फरेनार ट्रिबिउनेलाव सायखनाय बिजाथिफोरनि थाखाय फोसावनाय सिमान होदों।

बिजिरसालियाव पार्टिनि सुबुरुन जों लोगोसे बिबान गोरा मोना नुजाफैनानै सोंथिनि फिन्नाय होयो दि साननैनि फोरोंथाइ बादायाव सोरखारि लेङाइ आर'ज गाबगिरि (Assistant Government Pleaders) मोना बाहागो लाफैनांगोन। आसाम सोरखारनि न'खर बिफाननि नेहाथारि (Secretary of Home Department) या जुदिसियेल एकादेमीनि बिथोनगिरि आरो बिजिरसालिनि रेजिस्ट्रार (जुदिसियेल) या गोनांथार आगान लानाय थांखियै सावरायमा हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन।

Also Read : आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाल नि 58 थि जोनोम सानाव दैदेनगिरिमोना हामलायथि बावहरो

Also Watch: Guwahati Paid Tribute To the Victims of The 2008 Serial Bomb Blasts

Next Story
गाहाय रादाब