Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल नि 58 थि जोनोम सानाव दैदेनगिरिमोना हामलायथि बावहरो

आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल नि 58 थि जोनोम सानाव दैदेनगिरिमोना हामलायथि बावहरो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 Oct 2019 1:26 PM GMT

Guwahati : आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ 2019 माइथायनि 31 अक्ट'बर खालाराव 58 थि बोसोराव आगान होबाय। जायखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरो। बेखौ लानानै हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि बिथाङा समाजारि बिजों टैइटार गेजेरजों सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ गोलाव जिउ आरो गाहाम सावस्रि हामलायथि बावहरो।

खालि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि याल' नङा बिथांनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरि, गोजौ थाखोनि खुंथाइ बिबानगोरा मोना सर्बानन्द सन'वाल नि दिनैनि बे जुनिया सानाव गोथार जोनोम सानाव गाहाम हामलायथि बावहरो। बिथांआ आसाम हादोरसाखौ जौगाखांनायाव गोनांथार बिहोमा लादों आरो बिथांआ आरोबाव हादोरसाखौ सिबिनायाव मेंनो रोङि जोहोलाव दैदेनगिरि महरै गायसंलांनायाव दावगालांनो हाथों होन्ना गावनि मडि बिथांआ फोरमायो।

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि खौ अराय सम खामानि मावलांनाय, जौगाखांनाय आरो थुलुंगाखां खामानि मावलांनायाव दिथा सुबुरुन होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथाङाबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों 58 थि जोनोम सानाव हामलायथि बावहरो। जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव दैदेनगिरि बिथांआ गोहो बोलो मोनो बेनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबहरो।

मिरु गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि किरेन रिजिजु गाहाम हामलायथि बावहरनाय गेजेरजों फोरमायो दि बिथाङा आसामनि गोगो खारसुला ,गोथार गोसोनि सासे गोख्रों गिबि मन्थ्रि। नसुङारि राज्यो त्रिपुरा नि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देब जोनोम सानाव मा त्रिपुरासुन्दुरि नि खाथियाव गोथार आरज गाबहरना गोलाव जिउ आरो गाहाम सावस्रि मोनथों साबायखर बावहरो। लोगोसे दारिमिन बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिजों लोगोसे बि जे पि नि दैदेनगिरि मोना 58 थि गोथार जोनोम सानाव मोजां मोन्नाय आरो गाहाम हामलायथि बावहरो।

Also Read :बि टि सि नि लेङाइ गाहाइ खाम्फा बरगयारिया थाखो दाइननि उनाव इंराजि बिजों सोलोंथाइखौ मदद खालामदों

Also Watch: Guwahati Paid Tribute To the Victims of The 2008 Serial Bomb Blasts

Next Story
गाहाय रादाब