Begin typing your search above and press return to search.

आयेन बेरेखा गुबुनारिनि रैखागिरिनि महराव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल : समुज्जल भट्टाचार्य

आयेन बेरेखा गुबुनारिनि रैखागिरिनि महराव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल : समुज्जल भट्टाचार्य

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Jan 2020 6:12 AM GMT

New Delhi : आसामनि गिबि मन्थ्रि (CM ) सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि मुं लानानै थोंजोंङै गाग्लोबबाय समुज्जल भट्टाचार्य बिथांआ। मानोना बिथांनि दैदेननायाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैग्रा गुबुनारिखौ बोख्लायहरनायनि थाखाय आसामाव सोमावसारनाय जादोंमोन। सनुवाला दासान्दि आसामनि राज्यो-राजा (Public) खौ थगायबाय । मख'जाथावदि सर्बानन्द बिथाङा मेल मिथिं आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव (Election Campaign Rally) आयेन बेरेखायै हाबसनफैग्रा गुबुनारि (Illegal Infiltrator) खौ सिनायखांनानै होख्रांजोबनायनि सदबांसा होनानै खुंथाइ गोहोयाव जिरायबाय। मैया अदेबानि मंग'लबार खालि गोदान दिल्लीयाव दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (All Assam Students Union) नि बान्जायनायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों आसुनि गाहाइ बोसोनगिरि (AASU Chief Adviser) ड° समुज्जल भट्टाचार्या फोरमाय हरो। मोनसे समनि गुबुनारि बोख्लायहरनाय सोमावसारनायखौ दैदेनलांनाय दैदेनगिरि सन'वाला दायो आयेन बेरेखा नोगोरारिफोरखौ आश्रय रैखागिरि (Protector of Illegal Infiltrator) नि फावाव नुजादों होन्ना सोंखारियो।

बेरा फारसेथिं जाय नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन ( CAA) नि सायाव खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि जानाय बुब्लियाव समुज्जल भट्टाचार्य बिथांआ बुङो दि आसाम आरो सा-सानजा हादोरसायानो बे आइनखौ मानिनानै लाया। दासान्दि बि जे पि नि दैदेननाय मिरु सोरखारा डिभाइद एण्ड रुल पलिसि राज्यो-राजाजों गेलेदों होन्ना अ'जद दैखाङो। नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ जाबसिन्नाय निफ्राय दथि फारिलाइनि गनायथि मोन्नाय जायगा (Sixth Schedule Areas) आरो इन्नार लाइन पार्मिट थानाय जायगा (Inner Line Permit) फोरखौ रेहाय होदों। मानोना बै हालामाव गाज्रि गोहोम गोलैगोन सान्नानै जानगाराव लाखिदों। होमबा बै आइना आसामनि राज्यो-राजानि थाखाय बोरै गाहाम जागोन होन्ना सोंथि दिखाङो?

आरोबाव दाजाबदेरनानै गावनि बिबुंथियाव आसुनि दैदेनगिरिया बुंबावो दि नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ जाबसिन्नाय जायोब्ला आसामनि थागिबि सुबुं माहारिनि गांनाय उखैनाय ल' नङा बिसोरनि राजखान्थियारि, समाजारि, रांखान्थियारि, मोनथाय , थामोन्था, सिनायथियाव अल'खद लाबोगोन। लोगोसे सा-सानजानि गासै राज्योआवनो इन्नार लाइन पार्मिट (ILP) नि सिङाव लाखिनांगौ होन्ना बुङो।

लोगोसे बै हाबाफारियावनो दुलाराय आसाम फरायसा आफाद ( All Assam Students Union) आरो सा-सानजा फरायसा गौथुम (North East Students Union) जुथायै खुंफुंनाय खौरां मेलाव दैदेनगिरि मोना जवाहरलाल नेहरु मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय जाथायखौ निन्दा खालामनानै सा-सानजा हालामाव साननै स्ट्राइक फोसावदों।

Also Read : बर’ राव, थुनलाइखौ गेवलांसारनि थांखियै बि एस एस आ ए एस सि अ एस याइ एस जों गरन्थाव खाबाय

Also watch: Forest Minister Parimal Suklabaidya honours elephant calf with ‘Assamese Gamosha’ on Jan 1, 2020

Next Story