Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिआ गेलेग्रा फोथारनि थाखाय मानिनां नेम खान्थिफोर दागोन

गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिआ गेलेग्रा फोथारनि थाखाय मानिनां नेम खान्थिफोर दागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Nov 2019 8:07 AM GMT

Guwahati : गुवाहाटि गोजौ बिजिर सालिआ खानापारायाव थानाय भेटिनारि जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनि सायाव माखासे मानिनां नेम खान्थिफोरखौ थिसनना लानायनि सोमोन्दै फोरमायदों। जायनि थाखाय बे गेलेग्रा फोथाराव गुबुन गुबुन समाजारि फारिलाय खुंथाय, हाबा, नखरारि रंजाथाय फोरबो फोरखौसो नुनाय जादों बेफोरखौ माना होनायनि थाखाय आखाव लादों । बिजिरसालिनि मोनसे बेन्सआ " गेलेनाय खामानिजों लोगोसे फोथारनि गुवार सेर जायगायाव हेलिकप्टार बाख्लायनाय बिरनायनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन"

बे थांखिखौ थिसनना लानाया आसाम हादोरसानि गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे बेन्सनि गेजेरजों, आजाय लाम्बा,आरो बिजिरगिरि आचिन्ट्य माला बुजर बरुवा, मोनसे राइजोआरि गोजोन्थाव मामाला खालामनाया आनिरबन रयनि गेजेरजों जागोन।

फोरमायनाय बादिब्ला आसाम एग्रिकालसार मुलुगसोलोंसालिआ 1977 माइथायाव 54 बिघा हाखौ खानापारायाव मोनसे गेदेर गेलेआरि फोथार महरै गायसनदोंमोन। सरासनस्रायै जाय हाया जोबथेसालिनि जाना दंमोन। बबेखानि बे हाखौ आसाम सोरखारनि गेजेरजों आसाम एग्रिकालसार मुलुगसोलोंसालिनो गथायनानै होनाय जादोंमोन जायनि थाखाय गेलेआरि खामानिफोरनि थाखाय। दा गासै गेलेआरि हानि अरथाया 46.60 बिघा जाना दं। बे गेले फोथारावनो मोननै मोजां थाखोनि क्रिकेट गेलेनायनि थाखाय पित्सफोर दं, बेखौ 2011 माइथायनि मार्च दानाव गायसननाय जादोंमोन।

गोजौ बिजिरसालिआ बे फोथाराव गेले खामानिनि अनगायै गुबुन खामानिफोर नि मादाव " गेलेग्रा फोथाराव हारिमायारि गोनां रंजाथाय फोरबो आरो सुबुंफोरनि गोनां रंजाथाय फोरबो फोरखौल खुंनो मोनगोन, बे खुंथायफोरखौ खुंनायाव माखासे मानिनां नेम खान्थिफोरखौ गाहायाव होनाया बादि मानिना लानांगौ बेफोर जाबायः

(1). बाहायनो थाखाय गनायथि आरज बिलाय गथायनायाव जाया फोथारखौ बाहायनो नागिरदों आरो मा खामानिनि थाखाय फोथारखौ नांगौ बेनि रोखा फोरमायथिजों लोगोसे गनायथि बिनाय बिलाइआव साखोन सिखोनै फोरमायनांगोन। मुलुगसोलोंसालिनि सासनगिरिआ मोन्थाय रैखाथिनि थाख दाबिगोन,जायनि थाखाय गेलेग्रा फोथारखौ गोदान मोजांयै दाफिननो हायो। खामानिआव बाहायग्रफोरा लेथ्रा खालामोब्ला बेफोरखौ साफा खालामनायनि राहा लानांगोन, गाज्रि जायोब्ला बानायना होफिननांगोन। बेफोरखौ मानिनायनि खोथाफोरखौ रोखा खालामाब्ला

मुलुगसोलोंसालिनि सासनगिरिआ गनायथि आरज लाइखौ गनायनाय नंआ।

(2). फोथारखौ बाहायखांनायनि उनाव बाहायग्राफोरा लेथ्रा जानाय एबा गाज्रि जानायखौ फोसाबफिनाब्ला बेनि हेंथायै मुलुगसोलोंसालिनि सासनगिरिआ जुरिमिना दैखांगोन।

"खेला गेलेनाय खामानिफोरनि अनगायै गुबुन गुबुन खामानिनि हाबाफारिफोरासा बे फोथाराव बाहायजादों बेखौ नायनो थांबोला खेला नङै गुबुन हाबाफोरखौ फोथाराव खुंनायनि थाखाय नस्थ जालांदों। बे फोथारा जुलुर आरो क्रिकेट गेलेनायनिफोरनि थाखायल बाहायजानायनिमोन। गुबुन गुबुन खामानिनि हाबाफारिफोरखौ फोथाराव खुनायनि जाहोनाव खेलाफोर गेलेनायनि थाखाल बाहायजाथावै जाना दं" होनना बाथ्रा दैखांदों।

बिथोन बादि बाथ्रा दैखांनायजों " गोजौआव मुंखबोनाय गेलेग्रा फोथारा गुबुन खामानिआव बांसिन बाहायनायनि थाखाय गाज्रि जालांबाय, बेखौ गोदानै हारिमायारि गोजौ थाखोनि मान महरै दाफिनगोन, जेसे हागौ गोख्रैनो, आरो 2019 नि 11नबेम्बरनिफ्राय बेयो दान्थामनि थाखाय खामानिआव सोलिगोन, जेबो खामानिनि थाखाय बाहायनो हानाय नंआ। बिजिरगिरि नायबाजिरनाय बादि बे फोथाराव क्रिकेट खेलाखौ सोफानानै सामलायगोन, बे फोथारा बेखायनो गुबुन खामानिफोरनि बाहायनायनि थाखाय नंआ" होनना फोरमायदों।

Also Read: गोजौ थाखो आफादा आसाम एकर्ड दफा 6 खौ लाना कक्राझारसिम हान्थिहैदों

Also Watch: Guwahati Mahanagari Unayan Samiti gheraoes Guwahati Jal Board Office

Next Story
गाहाय रादाब