Begin typing your search above and press return to search.

ग्राल्ममि देरहागिरि रिकि केजआ गोजौ सारिनि देंखोनि गुरु

ग्राल्ममि देरहागिरि रिकि केजआ गोजौ सारिनि देंखोनि गुरु

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Nov 2019 11:20 AM GMT

गुवाहाटिः थामथि गुवाहाटि हादोरमायारि सावथुन फोरबोआव बेखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय सावथुन दिन्थिनाया अनजिमानि थाखायल जाना थायाखै बबेखानि गोसो बोनो हानाय एबा गोसोआव नांहोनो हानाय गोजौ सारिनि बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनि देंखो सोरजिथायबादि सोमो नांहोनो हानायखौ नुनो मोननो थांदों। गोजौ सारिनि देंखोनि गुरु सासे आबहावारि संगिरि आरो 2005 माइथायाव ग्राममि बान्था मोननो हानाय रिकि केज बिथांआ सुबुंफोरनि गेजेराव देंखो सावथुन आबहावनि दाथायारि फुंखाफोरनि सोमोन्दै फोरमायो।

हाथाय नायजिरगिरि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे देंखोखौ लाफानानै जिउआव आबुंयै जाफुंहोनो सिमांखौ नुजेनदोंमोन, बोथोरारि आबहावा सोलायानाय आरो मिथिंगायारि बिथिंआव मैदेर आरो सुबुंफोरनि बेलायाव मोगा मोगि जानाय आरो जोबोद गोनांयै सावथुन आरो देंखो फोरखौ बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोनखौ फोरामयो, आरो माखासे देंखोनि गेजेरजों गोब्रबथि आबहावा थासारिखौ दिन्थिनाय जादों होनना गोथौयै बिबुंथि होयो।

गोब्राब थासारिनि सोमोन्दै बुंफोरनायजों जानो हागौ बुहुमा इउनथिंनि समफोरा खाथिसै होनना केजिआ बेखौनो फोरमायो " बेयो जोंनि मोनसे देंखोनि सावथुन आरो देंखोफोरा आबहावा थासारिफोरखौ सोलाय होनो हागोननि जेरैबादि राजखान्थिगिरिफोरा जेथिंबो जेरैबो जेबो खालामाखै ।

थांनाय जोबथा 15 बोसोरफोराव मोन 15 दुंहाव ग्रहफोर दंमोन। बेफोरनि उनाव गासै गुबुंलेफोर खालामनायनि जाहोनाव मोनफा मोनफा नस्त जालांदों। जों सुबुंफोरा जोंनि ग्रहफोराव थानानै बाहायदों, नाथाय जों बेखौ बावनो हाथारा जे मिथिंगायारि अरनबारि जिब जुनारफोरा बुहुमनि सैथो आखुथाय आरो बिसोरसो सैथो नोगोरारि" होनना फोरमायदों।

केज बिथांआ बेखौबो दाजाबदेरना बुंबावो " बेयो आंनि मोनसे सानना लानाय देंखो जायखौ मिथिंगायारि सोदोबजों सोमोन्दो दं, देंखोआ मिथिंगायारि सोदोबजों जुरिजादों, सुबुंफोरा बेखौ हमदांनो नाजागोन आरो ब्रैजौ बोसोरनि सिगां समफारिनि सोलोंथाय बिथिंआ जाखांफैगोन। जों हादोर अनफावरिफोरखौ बाइअदिभारसिटि खौ रैखाथि खालामनायाव बाहायनांगोन, मिथिंगाजों बाहायजायालासिनो नाथाय मिथिंगाया जोंनि गेजेराव थानानै जोंखौ बाहायदों, बेखायनो जों बयहाबो मिथिंगायारि जोबस्रांलांनो नागिरनानिखौ रैखा खालामनांगौ दं" होनना फोरमायदों।

Also Read :आइ.एल.पि हादोरसानि सा 10 लाख सुबुंफोरा आसामनि सायाव गोसो गाबनांगोनः सुहास चाखमा

Also Watch: Dilapidated Road Conditions under Borsola Constituency in Sonitpur

Next Story
गाहाय रादाब