Begin typing your search above and press return to search.

राज्यो बेंगिरि जगदीश मुखिया मरिगावआव आबाद जौगाखां खान्थिखौ जुरिजेनबाय

राज्यो बेंगिरि जगदीश मुखिया मरिगावआव आबाद जौगाखां खान्थिखौ जुरिजेनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Nov 2019 1:56 PM GMT

Marigaon : आसामनि आबाद खोन्दोखौ जौगाखांनाय थांखि लानानै नाजावनाय आरो बेखौ समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बोजबना लानायनि थाखाय सिगांथिं आगान सुरजेनलांनो खावलायो , मख'जाथावदि मरिगाव जिलानि आबादनि गेजेरजों जौगानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि हादोरसा बेंगिरि (Governor) प्रफेसार जगदीश मुखि बिथाङा बे बिबुंथिखौ लाखियो।

रायखांनो गोनां दि बे जथुम्मायावनो आबाद बिफानजों लोगोसे दै सारनाय, हर्टिकालसार, सेरिकालसार , पिगारि, पव्लट्रि आरो ना फिसिनाय बिफाननि गाहाइ गाहाइ बिबानगोरा मोनजों सावराय जथुमाव बाहागो लायो आरो बे मावबिथांखिफोरखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार मावफुंनो थाखाय बुंथियो। लोगोसे राज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखि बिथाङा मोनफ्रोमबो बिफाननि गाहाइ गाहाइ मावख'गोरानिफ्राय आबुं खामानि मावफुंनायनि फोरमानथि नागिरबावो। आरोबाव गेदेमा जगदीश मुखि बिथाङा बुंबावो दि आबाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बिफानफोरा समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि लामायाव गायसंलांनो हायो। बे बिथिंनि लाइमोन गोरों-गोरा सुबुंआ गावखौनो गाव फसंफिन्नाय, आदार रैखाथि आरो रांखान्थियारि फोजौखांनायखौ गोजौ जांख्लायाव गाखोहोनो हायो होन्ना बुंहरो।

थांनाय मंग'लबार खालि राज्यो बेंगिरि मुखिया मरिगाव जिलायाव नायगिदिंनानै गलसेपा बोरमा फिसिग्रा फार्मनि आबहावाखौ नायनानै बुजिनानै लायो। लोगोसे ओजारि खुंनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै आबादारि आरो एरि फसल दिहुन्थायनि सायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरजों सावरायनायाव बाहागो लायो।

आसामनि ना फिसिथाय बिफाना राज्यो बेंगिरि गेदेमा प्रफेसार जगदीश मुखिनि नोजोराव आसाम मावथांखि (Assam Project) 2019-2022 नि सिङाव मरिगाव जिलाखौ जुनिया बाहागो महराव लानाय जादों। ना फिसिनाय खोन्दोखौ मोनसे जौगाखां थाखोआव गायसंलांनायनि थांखिजों लानानै खामानि मावलांनो खावलायो। जाहाथे ना फिसिनाय दिहुनथायखौ बांहोनानै बिहोमा होलांनो हायो बेनि थाखाय ना फिसिनाय बिफान (Fishery Department) नि साफ्रोमबो बिबानगोराफोरखौ गोसो गोर्बोजों खामानियाव नांथाबना मावलांनो सुबुरुन होयो।

रायखांनो गोनां दि राज्यो बेंगिरि (Governor) मानाव गेदेर प्रफेसार जगदीश मुखि बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै गंबा पावार टिलार आरो मोब्लिबारि गोहोजों सोलिनाय दैनि पाप्म आरो आबाद मुवा बेसाद रोगानायनि थाखाय गंनै रिक्सा राननानै होयो। गेजेर आसामनि मरिगावनि जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner) रितुराज बरा बिथांखौ खाथिनिफ्राय नोजोर लाखिनानै मोनफ्रोमबो दानाव मेल खुंफुंलांनो आरो नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होयो।

Also Read : मिड डे मिल मावबिथांखिखौ एन जि अ खौ गथायनाय हेंथायै एबसुआ खुद्रिसारदों

Also Watch: Sohorai Utsav of Santhal Community observed in Dhekiajuli

Next Story
गाहाय रादाब