गाहाय रादाब

सोरखारा आबुं एन आर सि नि दान्थे बिदान्थेखौ नायबिजिरनो हायो : अपुमन्यु हाजरिका

अपुमन्यु हाजरिका

गुवाहाटी‌  : आसामनि प्रबजन बिरधि मन्स आफादनि लिंथुमगिरि आरो जौसिन बिजिरसालिनि गागि आइनजिबि अपुमान्यु हाजरिकाया जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ सुंदयै एन आर सि आव गोरोन्थि यै मुं थिसनजानाय खौ लानानै जौसिन बिजिरसालियाव नुजाहैनायनि खोथा गैया ।

जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ सुंद’यै एन आर सि खौ मोजाङै मोजां नायसंनो आरो गोथौयै नायबिजिरलांनो थाखाय सोरखारनिनो गासैबो रोखोमनि गोहो दं आरो जौसिन बिजिरसालिनिफ्राय बिथोन नागिरनाय नि गोनांथि गैया होनना अपुमन्यु हाजरिका बुंथियो ।

गुवाहाटी नोगोरमायाव मंगलबार खालि खुंफुंजानाय खौरां मेलनि गेजेरजों आइनजिबि अपुमान्यु हाजरिकाया फोरमायहरो दि गोबां मन्थ्रि, बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि, असम गण परिषद आरो दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (आसु) आ दाबि खालामदों हादोरारि नोगोरारि फारिलाइखौ नायबिजिरनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिनि खाथियाव थांनायनि खोथा गोसो थायोब्ला थि नेम खान्थि बाहायनायनि गेजेरजों सोरखारानो मावलांजोबनो हायो ।

एन आर सि नि बेलायाव अपुमन्यु हाजरिका गावनि बिबुंथियाव बुंथियो दि आबुं एन आर सि फोसाव जानाय उनाव ( हादोरारि सिनायथि कार्ड फोसाव आरो नोगोरारिनि मुं थिसन बिफान) खौ नोगोरारि आइन 2003 या भारतनि रेजिस्थार जेनेरेलखौ गोहो गथायदों आरो बिनि आर’ज गाबगिरिखौबो नोगोरारि रेजिस्थार निफ्राय बोखारनो खावलायदों।

प्रबजन बिरधि मन्सआ दासिमाव हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि मिरुनि न’खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाल खौ बै स्तेटिउटरि द’फानि सायाव मोजाङै मोजां नायसंनो होनना गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों।

मख’जाथावदि एन आर सि खौ लानानै राज्यो सोरखारा सिरियै थानाय आयदाखौ लानानैसो जौसिन बिजिरसालिया आखाय होदोंमोन। बे आयदानि सायाव मोजाङै मोजां खामानिखौ सिगां फार्से आवगायलांनो गोसो थायोब्ला बिजेपि सोरखार आरो हान्जानि दैदेनगिरि फोरानो मावनो हायो होनना प्रब’जन बिर’धि मन्स (पिभिएम) नि लिंथुमगिरि अदेबानि जौसिन बिजिरसालिनि गागि आइनजिबि अपुमन्यु हाजरिका।

Also Read: एन आर सि नि फारिलाया 14 सेप्टेमबराव अनलाइन महराव फोसाव जागोन

Also Watch: AHSEC to carry out drive against Private Junior colleges in State | The Sentinel News | Assam News

Recent Comments