गुवाहाटि थियेटार फोरबोआ फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव  माचखवा प्रागज्यति आइ.ए.टि आव खुंजागोन

गुवाहाटि थियेटार फोरबोआ फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव  माचखवा प्रागज्यति आइ.ए.टि आव खुंजागोन

Guwahati: गुवाहाटिनि गिबि इंराजि थियेटार फोरबोआ फैबाय थानाय गुवाहाटि थियेटार फोरबोआ फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव माचखवा प्रागज्यति आइ.ए.टि आव खुंजागोन। डिसेम्बर दाननि 6 निफ्राय 8 अक्टसिम माचखवानि प्रागज्यटि आइ.टि.ए आव खुंजागोन। सानथामनि फोरबोआव ब्रैथि दिहुन्थायनि थामथि हारिमायारि बाखनायथावफोरखौ दिन्थिनाय जागोन।

बे थियेटारआव राकेस बेधिनि हिन्दि 'पाटे खुल गाये', दिन्थिजागोन गावारि थियेटारनि रोंगौथि गोनां अभिजित दत्त, आनान्ट महादेभान, आरो गुबुन गुबुन फोरा जागायनाय सानाव दिन्थिजागोन। नैथि सानाव थियेटार फोरबोआव " दा दिभिल उइआर्स बात्ता" खौ मोननै रावाव दिन्थिनाय जागोन, आखुगिरिफोर डानेस इरानि, साजिस पाराख, डिलनाज इरानि, डारियस स्रफ आरो गुबुन गुबुन, बे थियेटारा माहेरजाद पाटेलनि दैदेननायाव जागोन। जोबथा सानाव "कुसुर"(दा मिस्टेक) खौ दिन्थिनाय जागोन, बेयो मोनसे हिन्दिनि गोजौ थाखोनि दिन्थि, बे थियेटारनि दिन्थिआव रोंगौथि गोनां फावगिरि अमल पेलखारा फाव खालामगोन।

"गुवाहाटि थियेटार फोरबोआ 2016 आव सेथि खोन्दोनिफ्रायनो मोनसे गुवार जायगा आवग्रिनो हादों गाहायै ओनसोलारि हारिमुफोरखौ हमदांहोनो हानायनि थाखाय। जायनि थाखाय बेफोर बादि दिन्थिनाय खामानिफोरनि गेजेरजों ओनसोलफोराव मा बादि सोमोन्दो गैज्लायि जादों आरो बुहुम थाखोफोराव मा बादि जालांदों, हान्जाफफोरनि गेजेरजों बेफोरखौ गोदान दिन्थिनायजों गोसोआव सोना होनो एबा थुलुंगा होनो आरो जिउ गोलाव खुंनायनि थाखाय दिन्थिनाय थादों। बे फोरबोआव जोंनि नोगोरफोरनिफ्राय गोबां बाहागो लाग्राफोरखौ बरायनो मोनबाय जायनि थाखाय आरोबाव बे फोरबोखौ खुंबावनांगौखौ मोन्थिनो मोनदों" होनना बे फोरबोनि मासिगिरि सुनित जैन आ बुङो।

"बे फोरबोआव थियेटार दिन्थिनायजों लोगोसे, बे दिन्थिफोरनि गेजेरजों जायगायारि लाइमोनफोरनो बायदि बायदि खामानि मावनायनि थाखाय गोजौ थाखोनि फोरोंथायफोर होनानै सोलोंथाय लानो हानायनि सुबिदाफोरखौ होनानै गोजौआव जौगानायनि थांखिफोर लादों जायनि थाखाय गोबां जायगायारि लाइमोनफोरा खामानि सोलोंथाय लाना गुबुनफोरजों बाहागो लाफानो हानाय बादि" होनना स्वापनिल भारालिआ बुङो। खामानि फोरोंथाय हाबाफारिआ एन आर एल आरो सा सान्जायारि आफाद, दान हो माव सोमावसार फोरनि गेजेरजों बानजायजागोन। मुंदांखा नायजाब लिरगिरि अभिनास सरमा बिथांआबो बे समाव थागोन।

बे बोसोराव, गुवाहाटि थियेटार फोरबोआ एग'राजों लोगो जाना थियेटारखौ गुबुन गुबुन कलेजफोर आरो मुलुग सोलोंसालिफोराव जायगायारि लाइमोनफोरनो बेफोराव बाहागो लानो हानायखौ खालामदों। मोनसे साबसिन जायगायारि लाइमोनफोरखौ हांख्रायनानै बे थियेटार फोरबो सोलिबाय थानाय समाव बाहागो लाहोदों।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com