Begin typing your search above and press return to search.

मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा नि बिजाबखौ पि डब्लिउ डि जथुम्मा आरो फोरोंथाइ मिरुआव बेखेवबाय

मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा नि बिजाबखौ पि डब्लिउ डि जथुम्मा आरो फोरोंथाइ मिरुआव बेखेवबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Nov 2019 9:54 AM GMT

GUWAHATI : मोनसे आलादा सान्थाय गियाननि बिथायाव आसामनि मन्थ्रि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि "भिन्न समय अभिन्न मत " गांसे बिजाब दिसपुरनि पि डब्लिउ डि जथुम्मा आरो फोरोंथाइ मिरु बेखेवनाय जायो।

मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव असम थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि ड° ध्रब'ज्यति बरा, राफोद लिरगिरि अनुराधा शर्मा पुजारि, गागि सोलोंथाइगिरि ड° अमर ज्योति चौधुरि, आसाम आयजो मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर ड° मालिनि गश्वामि मोनखौ बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैनायाव दुंब्रुदजों मान सिबिनाय जायो।

रायखांनो गोनां दि बै बिजाबखौ लिरनायनि बेलायाव देहा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि आरो लिरगिरि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि समागत' समय मुंनि बिजाबा आंनि गिबि बिजाब। मख'जाथावदि बै समाव आंनि बिजाब महरै फोसावनायनि साननाया गोसोआव फैयाखै। राजखान्थिनि फोथाराव थानांनायनि थाखाय आं बिजाब लिरनाय खामानिनि जानगाराव थादोंमोन। बै समखिनियाव आं बिजाबखौ राव दानस्लायनायाव खाबु मोन्दोंमोन आरो बिजाब महरै फोसावनो हादोंमोन। बै बिजाबाव गोबां गोसो गुदुं फरायगिरि राज्यो-राजानि अन्नाय आरो मदद मोनहैदों। बे भिन्न समय अभिन्न मत " बिजाबनि गेजेरजों फरायगिरि राज्यो-राजाखौ आसामनि सिनायथि , थामोन्थायाव नोजोर होनानै बिजाबखौ लिरनायाव गोनांथि होनो नाजादों।

मन्थ्रि शर्मा बिथाङा दाजाबनानै बुङो दि जुदि आसामनि थागिबि बर', मिसिं , कार्बि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसा असमीया महरै सानना लाया, अब्ला गोख्रों जातियताबादि बिथाखौ बोरै आवगायलांनो हागोन, लोगोसे बेंगलि सुबुं माहारियाबो असमिया सानजाया। जों माखासे सुबुं माहारिखौ नन असमिया (Non Assamese) महरै नङा, जैन , आगरवाला महरै लिरनांगोन। असमिया राव जोंनि गेदेमा हारिमुवारि बाहागो। रावारि बिथानि गोख्रों जातियताबादि सानथाया बेरखांगोन।

65 जौखोन्दो सुबुं माहारिनि गेजेराव 35% सुबुं माहारियानो समाजाव रावनि थाखाय नांलायदों। असमिया राव फोजौखांनो थाखाय गुबुन गुबुन रावनि सिगाङाव उन्दै जानायनि सोंथि फैया। गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिनि रावखौ जों सोलोंनो नांगौ। सुबुं सानखो फोराव असमीया रावाव बुंग्रा सुबुंनि अन्जिमाया लासैयै खमायलांनो हमदों। जेब्ला असमिया राव रायज्लायग्रा सुबुं अन्जिमा दं होन्ना बिसोरखौ दिन्थिनो नांगोन। बेयावबोदि असमीया राव बुंग्रा सुबुं अन्जिमा दं बै सानथायखौ नोजोरनानै माखासे लिरबिदां बुथुमनानै बे लिरनाय जादों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै खर'सा आसामनि जरहाटनि आसाम आयजो मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर ड° मालिनि गश्वामि बिथाङा बिजाबनि बिलायाव लिरथुमनानै दोनखानाय आसामनि जारिमिनारि जाथायनि सोमोन्दै मख'लांफिनो।

Also Read : एम.जि.एन.आर इ.जि.ए खामानि आसाम हादोरसाया निखावरिथिखौ दैखोगोन

Also Watch: Nagaon villagers lured by two in the name of Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana

Next Story
गाहाय रादाब