Begin typing your search above and press return to search.

'100 फराइसालिफोरनि गाहाम माव सोमावसार' हाबाफारिआ गुवाहाटिनि बेटकुचि गोजौ फरायसालिआव खुंजादों।

100 फराइसालिफोरनि गाहाम माव सोमावसार हाबाफारिआ गुवाहाटिनि बेटकुचि गोजौ फरायसालिआव खुंजादों।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Nov 2019 7:33 AM GMT

Guwahati: थांनाय सम्बार खालारनि 18 अक्टआव गुवाहाटिनि बेटकुचि गोजौ फरायसालिआव फैनानै फरायसाफोरखौ लानानै डिलहि एलमनि एसिस्यासन अफ आसाम (DAAA) नि माखासे हान्जनि सोद्रोमाफोरा जिउ दाथाय आरो राहाफोरजों लोगोसे '100 फराइसालिफोरनि गाहाम माव सोमावसार' फारिलाइनि हाबाफारि खुंजादों। डिलहि एलमनि एसिस्यासन अफ आसाम (DAAA) आ मोनसे आसामनि फरायसाफोरनि गौथुमारि दाथाय जायफोरानोखि गोदोआव आरो दासिम डिलहिआव फरायगासिनो दं आरो फरायखांबाय।

बेटकुचि गोजौ फरायसालिआनो गोबां गोजौ थाखोनि उथ्रिनायखौ मोननो हायो। बेफोरनि मादाव जोलुर गेलेनायाव मुंदांखा आरो गुबुन गुबुन समाजारि बान्था होनायफोर जेरै 17 बैसोआरि सुप्रटा काप बादायज्लायनायाव नैथि थाखो मोननाय आरो दुलाराय भारतनि माखासे गेलेनायफोराव 14 बैसोआरिनि बादायज्लायनायफोराव बाहागो लानो हादों।

दा सोलिबाय थानाय समफोराव गाहायै मोन्थाम रोखोमनि गुबुन गुबुन गोगगाथाव जानो हानाय बादि गोनांथिफोरखौ मावफुंनांगौआ जोबोद गोनांथि जाना फैदों, बेफोर जेरै जिउ दाथाय आरो राहाफोर, जिउ दाफुंनायनि सुबिधाफोरा, लोगोसे गेलेनाय आरो जिउआरि बिथिंआव जुजिथायनि जौगाथायफोरनि फारसे साननाय।

‌डिलहि एलमनि एसिस्यासन अफ आसाम (DAAA) नि माखासे हान्जनिफ्राय आसिन भुयान, कृष्णा हाजरिका राव, ड. बिसाभ्भि आचार्ज्य, गायात्रि सनुवाल, प्रसान्ट सांमाय,सावमार सनुवाल, कुमुद मेधि, आरो राजेस दास मोना बे हाबाफारिआव बाहागो लायो। गाहाय बुंथिगिरिआ जिउ दाफुंनायनि बेलायाव गोबां लामाफोरनि राहाफोर दं होनना फोरमायो। जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो दं बेजों लोगोसेनो भकेस्यनल सोलोंथायफोरखौ लानानै जिउ दाफुंनो हानायनि राहाफोर दं। ड. बिसाभ्भि आचार्ज्य बिथांआबो फरायनाय सोलोंनायनि गेजरजों बोरै फरायसाफोरा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागौ बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो। कृष्णा हाजरिका राव बिथांआबो जायनि थाखाय जिउ दाफुंनायाव गेलेनायफोरा माबोरै मदद खालामो आरो बेफोरबो मोनसे राहाफोर होनना बुङो। गायाति सनुवाल बिथांआबो माखासे थुलुंगानाय बाथ्रा खोथाफोर बुंनानै थुलुंगा होयो। सावमार सनुवाल बिथांआ फरायसालिनि मावसामलायआरि आरो लुखांथायफोरनिसिम फरायसाफोरनि जिउ दाफुंनाय आरो सोलोंथायफोराव जौगाहोनायाव मदद आरो खाथि नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायो।

‌फरायसाफोरा बे हाबाफारिआव बाहागो लानो मोननानै गोसो मोदोमै जोबोद थुलुंगानाय आरो गोजोननाय मोननो हायो। गोबां फरायसाफोरनिफ्राय गोबां सोंथिफोर दैखांजादों आरो बेफोरनि फिननायफोरखौ मोननो हायो, बेफोर सोंथिफोरा गाहायै जिउवाव थांना थानाय आरो जिउ दाफुंना आरो नखरारि जिउवारि दाफुंनायनि जुजिनो हानायनि थाखाय।

‌बेनि उनाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लानानै बिबुंथिफोरखौ लाखियो। फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ साबसिन जिउ दाफुंनायाव आरो जौगानायफोराव थुलुंगा होगोन आरो मदद खालामगोन होनना फोरमायो। ‌फरायसलिनि दैनदेनगिरि, गाहाय फोरों बिगोमाजो साबित्रि कलिता आरो फोरोंगिरिफोर लोगोसे फरायसालि सामलायारि बिफानफोरा थारैनो ओंथि गोनां जिउ दाफुंहोनायाव थारैनो गोनांथि दं।

Also Read: धेमाजि – धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

Also Watch: Congress party and Rahul Gandhi must apologize to the country: Assam BJP

Next Story
गाहाय रादाब