गाहाय रादाब

गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिया दै आरो गोहो रैखाथि होनो खावलाय हरदों

नरेन्द्र मडिया

गोदान दिल्ली : हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिया दै आरो गोहोखौ रैखाथि होनायनि खोथा दैखांलांबाय। मंगलबार खालि दशेरा फोर्बो आव हादोरनि साफ्रोमबो राज्यो-राजाखौ मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखाथि होनो सुबुरुन होयो।

गाहाइ मन्थ्रि मडिया हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 जोनोम सानाव आंनि साफ्रोमबो नोगोरारिखौ गोहो, दै आरो हादोरारि फुंखा (Natural Resource) खौ रैखाथिनि होनायनि सिमान लाग्रोनि । जाग्रा मुवा जिरादखौ जानला मान्ला दाबाहाय होन्ना हादोरनि राजथावनिनि द्वारका हालामाव जथुम जानाय राज्यो-राजाखौ थांखिना बुंथिहरो।

तारगैयि फोसाव बिजों रेडिअनि हेफाजाबाव “मन की बात” हाबाफारियाव जेब्लानो आयजो गोहो होनाय (Women Empowerment) नि खोथा बुंहरो। जेराव आयजो माहारिया दुथां नोजोर निफ्राय उदां जानो हायो। इनाय अनागारनिफ्राय रैखाथि होलांनि । फै जों बे दिपाबलि फोरबोआव नारि शक्ति (Women Power) जानानै गोजोन आबहावा सोरजिलांनि होन्ना नरेन्द्र मडिया फोरमायथिदों।

बिथांआ आरोबाव फिन बुंथियो भारत हायुंआ गोहो (Power) आरो उनदाहा (Penance) थावनि। जेराव दायनिगिरिया माबा दाय मावोब्ला सुद्रायनानै लायो। थांनाय गु सानाव जों बिमा दुर्गा निफ्राय बोर आजावबाय। हारि समाजनि फारफ्रोमबो बिथिङाव दावखोलांनो आरो गाज्रि गोहोखौ फोजोबस्रांनो। बिथांनि खावलायनाय दि आइजो माहारिनि मान सन्मानखौ दलद लाखिनानै आइजो माहारिनि थाखाय आगान सुरलांनि।

मंगलबार खालि उरां दिङा फाइखि सान (Air Force Day) रंगिना संगिना हाबाफारियाव नुजाफैना गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि बुंदोंदि भारतारि उरां दिङा फाइखि हान्जानि मेंनाय गैयि सिबिथाय बावसोम लांनायाव बाख्नाय थावना बिबुंथि लाखियो।

मख’जाथावदि बिमा दुर्गा फुजानि बिजया दशमी फोरबोआव हादोरनि राज्यो-राजाखौ हामब्लायथि बावहरनानै बुंङो दि जोंनि गुवार भारत हादरनि खना खनलायाव थाफानाय बायदि मैया हारि हारिसानि फालिथाइ फोरबोजों आबुं जाना दं । गुबुन गुबुन फुजा एबा हारिमु खुंफुं लांजाबाय थायो‌। मोनफ्रोमबो रंजाथाइ फोरबोआ सुबुं माहारिनि गोसोआव गोजोन आरो खौसेथि लाबोयो होन्ना गावनि बिबुंथियाव फोरमायहरो।

Also Read: भारतीय जनता पार्ति दोलोआ बिसायख’थियाव देरहानाय नि थांखिजों साखा-फारा

Also Watch: Durga Puja 2019: Vijaya Dashami celebrated in Digboi