Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि सोदांनाय बिला थागिबि सुबुं फोरनि जेबो खहा खालामा : अमित चाह

नोगोरारि सोदांनाय बिला थागिबि सुबुं फोरनि जेबो खहा खालामा : अमित चाह

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Sep 2019 8:55 AM GMT

मिरुनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाहया रोखायै बुंदोंदि नोगोरारि सोदांनाय बिल सुंद'यै " केब " मावफुं जायोब्ला द'फा 371 जों लोगोसे सा-सानजा भारतनि हादोरसायाव थानाय थागिबि राज्यो राजानि दोरोङारि हारिमु आरो हारियारि सिनायथियाव जेबो खहा जाया।

बोहैथि दाननि समबार खालिनि सा-सानजा सुबुंदारा गौथुमनि सुंदयै" नेडा" नि ब्रैथि जथुमाव बाहागो लाना मिरु नखर मन्थ्रि अमित चाहनि बिबुंथि ओंखारनाय लोगो लोगोनो सा-सानजा नि मेधालय, मिज'राम आरो त्रिपुरा नि गिबि मन्थ्रि केब आ आइन आव महर मोनोब्ला सुबुं थाथायखौ गिख्रंथावै खहा खालामगोन।

दफा 371 या सा-सानजा ओनसोलाव राज्योयाव गोबाव समनिफ्राइ थाफानाय थागिबि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे जुनिया गोसोयाव खहा जाया । " केब " आ 2014 माइथायनि 31 दिसेम्बर बादियै काट - अफनि थिरां खालामनाय जागोन ।

नोगोरारि सोदांनाय फारिलाइ सुंदयै एन आर सि खौ नोजोर लाखिनानै बुंदोंदि आसामाव ग'नायजानाय गुबुनारिजों दुलाराय हादोरनिफ्रायनो बिदेशीफोरा बोख्लायजागोन।

दा बावैसो सानाव नेडानि जथुम्मायाव मेधालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया बाहागो लानानै केब नि सायाव बुंथिदोंदि सा-सानजा ओनसोलाव बिलनि सायाव गिनाय दं। आयेन महरै गनायजायोब्ला गोथौयै नायलांफानो खावलायो ।

मेधालयनि गिबि मन्थ्रि सांमाया बुंदों मिरु सोरखारा संसदाव केब बिल आजावजानाय सिगांनो राज्यो जों सावरायनो खावलायो।

जोंनि मिरु सोरखारनाव फोथायनाय दं दि सा-सानजा राज्योनि सुबुं माहारिनि आर'ज गाबनायखौ बुजिगोन आरो खोनागोन होनना खौरागिरिनि सिगाङाव बुंथियो आसामनि नसुङारि राज्यो नागालेण्ड नि गिबि मन्थ्रि नेफिउ रिउ आ गावनि बिबुंथिखौ रोखा खालामो।

मिजरामनि गिबि मन्थ्रि एम जरामथांगा सा-सानजा राज्योफोरखौ बे बिल मावफुं जानायनि आवथानिफ्राय बाहिराव लाखिनो होनना आरज गाबो। गासैबो राजखान्थि दोलोआ बे बिलखौ भार्स अफ सइसाइद होनना बुंथिदों।

बे बिलखौ मदद खालामनाय राजखान्थियारि दोलोखौ गोबां राज्योआव भार्स अफ सइसाइद महर मोनदों ओंखायनो खहा जाजानायनिफ्राय सा-सानजा राज्योखौ बाहिराव लाखिनो खावलायो।

मख'जाथावदि नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि रांङारि बिफाननि मन्थ्रि ड° हिमन्त बिश्व सर्माया खौरांगिरिनि सिगांङाव बिबुंथियाव नोगोरारि फारिलाया मोगथां महर मोनोब्ला एबा मावफुं जायोबाबो द'थि सोसनलाय फारिलाइ, इन्नार लाइन पार्मिट आरो हादोरसायारि आयेन जेरै मेधालयनि सुबुं सेफ्थि आरो रैखाथि आयेनाव खहा खालामजाया। बिथांआ दाजाबदेरनानै बुंदोंदि सोरखारा दुलाराय हादोरनाङैनो जाबसिननो नागिरनाय सा-सानजा ओनसोलाव हारिमुवारि, रावारि सिनायथि आरो गुबुन गुबुन मोनथाइ होबथानाय आरो खहा जायै लाखिनो खावलायो।

Also Read: “नेडा ” नि लोगो दोलोफोरा ज’यै जौगानाय खामानि मावलांगोन

Also Watch: Elephant Conflict in Samuguri | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब