Begin typing your search above and press return to search.

सा- सान्जायारि बिजाब मेला फोरबो: गासै ₹ 4 कौटि रांनि बिजाबफोर फाननो हानायनि फोरमायथि

सा- सान्जायारि बिजाब मेला फोरबो: गासै ₹ 4 कौटि रांनि बिजाबफोर फाननो हानायनि फोरमायथि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Nov 2019 8:07 AM GMT

गुवाहाटिः थांनाय बोसोरफोरनि बिजाब फाननाय आरो बायनाय हारखौ नायनो थाङोब्ला सान जिनै सा- सान्जायारि बिजाब मेला फोरबो सिगांनि फोरमायथिफोरखौ सिफायदों। हमना मोनदांनाय बादियै गासै ₹ 4 कौटि रांसोनि बिजाबफोर फाननो हानाय जादों आरो मोनसे समोनांथाव रेकर्ड खालामदों।

दुलाराय आसाम बिजाब दिहुनग्रा आरो बिजाब फानग्रा गौथुमनि (ए.ए.पि.बि.एस.ए) नेहाथारि धिराज गौस्वमि बिथांआ " बे बोसोराव जों गोबां बिजाबखौ मोजां मोनग्रा, मानिग्रा फोरखौ लोगो मोननो हादों, गुबुन गुबुन बैसोफोरनि सुबुंफोरा बे बिजाब फोरबोआव बाहागो लादोंमोन। दिनाव 80 निफ्राय 90 रोजा सो सुबुंफोरा बे फोरबोआव बाहागो लादोंमोन। जों आसा खालामदोंमोन जे 5 लाखसो जागायजेननायनि सिगांनिफ्रायनो जोबनायहालागै जागोन। थारैनो बेयो बिजाब फोरबोआ सुबुंफोरनि थुबुरनि दारैसो" होनना बिथांआ फोरमायथियो।

मुम्बाइनि बिजाब फानगिरि भिभेक आर पान्डे बिथांआ" जों जा बादि आसा खालामदोंमोन बे बादि गनायजानाय मोनाखै, जायनि थाखाय बे बादि जानायनि जाहोना जाबाय बिजाबफोरखौ अन लाइन नि गेजेरजों सुबुंफोरा नानगोबदि, गोसोबादि बायो, आं बेखौ नुनो मोन्दों गोबां फरायगिरिफोरानो बिजाबनि सोलाय मोन्थिनां आगजुफोरनि गेजेरजों फरायो आरो बेफोरखौ बाहादों। बबेखानि जों जायफोर थुनलाइयारि सोरजि गिरिफोर बिसोरनि लिरनाय बिजाबफोरा गोग्लैसोना थायो। गोजामारि थुनलाइफोर जेरै चार्लेस दिकेन्स, थमास हार्दि, फियदुर दष्टभस्कि, जाने आष्टिन फोरा लोब्बा दं, बेफोरनि थाखाय जेबो जेंना गेया। जायफोर बिजाबफोरा गोग्लोसोनाय मादाव इममा, प्राइद एन्ड प्रेजुदाइस फोरा दासिमबो बेनो दं। जौमोन एबा लाइमोन बोसोरनि बेलायाव बेखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय बिसोर बोसोनारि बिजाबफोरखौ फरायनानै जिउआव रंजानायखौल मोननो थाखाय फरायो। बे बादियै सुबुंफोरा दाबोनो क्लासिक थाखोनि थुनलाइफोरखौ सरसनस्रा बोहैथि थाखाय नायो" । होनना फोरमायथियो।

बे बोसोराव बयनिख्रुइबो देरसिन एबा बांसिनै फानजानाय बिजाबफोरजों लोगोसे म्रिनाल तालुकदार, हेमन्ट बिस्व शर्मा ( भिनना समाय भिनना मात), सांगिता बारुवा पिसहारटि (आसाम एकर्ड), डुर्जय दद्त ( आवार इमपसिबोल लभ, हुइच आइ कुल्ड टेल इउ ), आरुनधाटि रय ( मिनिस्ट्रि अफ आतमस्त हेपिनेस), गुबुन गुबुन बिजाबफोरनि गेजेराव फानजादों।

Also Read: आसाम हादोरसाया आंनि नैथि न’ आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबायः हाजेला

Also Watch: Anomalies in Wooden Bridge Project at Kasua Tiniali under Raha Constituency

Next Story
गाहाय रादाब