Begin typing your search above and press return to search.

हादोरनि सिमाजों थाव दैथाय अइल.इन्डिया.लिमिटेत नि पाइपखौ बोखारनांगौ!

हादोरनि सिमाजों थाव दैथाय अइल.इन्डिया.लिमिटेत नि पाइपखौ बोखारनांगौ!

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Oct 2019 6:59 AM GMT

गुवाहातिः मोन्थिनो मोननायबादिब्ला आसामनि गुवाहातिआव थानाय नुमलिघरनि अइल.इन्डिया.लिमिटेता आसामनि गुबुन गुबुन सिमा गेजेरजों बिहारसिम हा सिंजों 1,167 कि.मि.पाइपनि गेजेरजों थाव दैथायनाय हरनाय जायो। जायनि थाखाय नायोबल्बा नूनो मोनो बेफोर पाइपनिफ्राय माखासे हानि गुबुंले जाथाया जायो होनना।

रैखाथि मानथाखोनि बादियैब्ला थाव पाइप जायगाफोरनि थाखाय आलादायै खालामनाय खामानि मावोब्ला गुबुंले जानाय एबा पाइपफोरा हरखाब खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन होनना। थाव पाइपफोरखौ रैखाथि मानथाखोनि बादियै खामानिफोरखौ मावोब्ला बेयाव जेबो गबुंले जानाय नंआ, बेजों लोगोसे बेखौ नुनो मोनोदि गुवाहाति भि.आइ.पि रडनि साखाथियाव इन्डियान अइल पेत्रल पाम्प पाइपनि सायावनो जायगायारि सुबुंफोरनि गलाफोर,बायदि बायदि फालांगिनि गलाफोर दं।

अइल.इन्डिया.लिमिटेत नि थाव पाइप लारिखौ सिमानिफ्राय दैखांनायनि एबा बोखारनानै गुबुन राहायै पाइपफोरखौ फजना खैफोद गैयै बादि खालामनांगौ होनना मोन्थि मोननाय जादों आरो बेनि नोजोरथिखौ लाखिनो थाखाय जिल्ला मावबिफाननो नागारना होयो। बेखौबो मोनथिनो मोननाय जायोदि जिल्ला मावबिफाना बेफोरनि सायाव थाबैनो नायबिरगोन होनना आरो सम बादि सम पाइपफोरनि फोसाबलु खामानिफोरखौ मावफुंनो होनायबादि।

सुबुं रैखाथिखौ नोजोर बोयोब्ला बेफोरनि बाहायनाया माबोरै सुबुं जोथोननि खथ्नि जाखो, बिसोर मानो फाहामथायखौ लाना नांगौबादि पाइपखौ आलादा जायगाजों फाजआ ? होनना सोंखारियो। अ.आइ.एल निफ्राय मोन्थिनो मोनोदि बेफोरनि खामानिया मोनसे हारकुलेन तास्क निसो होनना।

बे बादिनो सोरखारा अ.आइ.एल नो सुबुंहा जेबो खहा जायैबादि हानि सायाव पाइपफोरखौ फजनायनि गनायथिखौ होदों। बेखौबो मोन्थिमोननाय जादोंदि दासिमबो गुवाहाति नोगोरमानि सिंआव थानाय बासिस्ता निफ्राय डिसपुरनि लास्त गेतसिम हान्था लामायाव थाव पाइप लारिथिजों उदां जायगाफोर दं।अ.आइ.एल निफ्राय मोनथिनो मोनोदि बेफोर पाइपफोरखौ बेदखल खालामनायनि उनावसो फोसाबनो हागोन एबा फोसाबनाय जागोन होनना बुङो।

Also Read: जौसिन बिजिरसालिनि सि जि आइ रन्जन गगैनि उनमोनगिरि महरै जिरायगोन एस ए बब्देआ

Also Watch: After 72 hours of struggle, Leopard caged in Jorhat

Next Story
गाहाय रादाब