Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझार नि रौमारियाव फैगो दैजिं फोर्बोनि थाखाय मेल खुंजाबाय

कक्राझार नि रौमारियाव फैगो दैजिं फोर्बोनि थाखाय मेल खुंजाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Oct 2019 10:31 AM GMT

Kokrajhar : 2019 माइथायनि 27 डिसेम्बर निफ्राय 2020 माइथायनि 1 जानुवारी निसिम गासै जिनै सान गोलाव रंगिना संगिना हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय बान्जाय आफाद (Organising Committee) दासिमाव आबुङै थाम थिम जादों। बेनि थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि मेल (High Level Meeting) जिला बेंगिरि गौतम तालुकदार खौ आफादगिरि महरै लानानै दैजिं फोर्बोनि सावरायनाय मेलाव नुजाथिनानै बृहस्पतिबार खालि हाग्रामा दालां खाथिनि रौमारियाव जथुम जायो जेराव आसामनि दावबाय आरो उन गोग्लैसोनाय हारि बिफाननि मन्थ्रि (Minister For Tourism and WPT, BC) चन्दन ब्रह्म बिथांआ नुजाथिनानै सावरायनां आयदानि सायाव गुवारै बेखेवना बुंथियो।

रायखांनो गोनां दि सिरांनि जिला बेंगिरि गौतम तालुकदार खौ आफादगिरि (Chairman) आरो अशक कुमार ब्रह्मखौ लिंथुमगिरि (Convenor) दैदेनलांनायाव सा 20 गागि मावख'गोरा (Senior Officials) आरो समाज सिबियारि (Sicial Activist) खौ लानानै मोजांङै मोजां सामलायनो मोनसे गोख्रों आफाद दानाय जादों।

दैजिं फोर्बोनि सावरायनाय मेलाव नुजाथिनानै मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांआ बुङो दि सिगांनि बोसोरनि बादियै देग्लायबो गुबुन गुबुन बाहागोआरि (Stakeholders) फोर फारियै Events Management, Tour Operators, Blogger आरो गुबुन गुबुन हांख्राइ हरजानाय आलासि फोरा खुंजानो गोनां फोर्बोयाव लोब लोब दुंब्रुदयै बाहागो लागोन। लोगोसे बिथाङा थांनाय बोसोरफोराव जेरैबादि मोनसे मुहिथाव आबहावानि गेजेरजों राज्यो राजा आरो दावबायारि (Tourist) खौ नोजोर बोगथाब होनो थिग बिदिनो देग्लाय नि दैजिं फोर्बोखौबो रंगिना संगिना हाबाफारिजों दैदेनलांहोनो स्टेकहल्दार फोरखौ खावलायो।

आरो लोगोसे मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांआ दैजिं फोर्बोखौ गाबगोनां हाबाफारिखौ गासैबो सानाव गाहामै गाहाम सामलायलांनो थाखाय मावफारियाफोरखौ थैयै मोदोमै नांनानै जाफुंसार होनो बिथोन होयो। गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि आरो दालाइ आफादनि सोद्रोमा फोरखौ नबेम्बरनि गेजेराव खामानि फोजोबलांनो थिनहरो।

ओरैहाय सिरां जिलानि बेंगिरि अदेबानि दैजिं फोर्बो बान्जाय आफाद नि आफादगिरि गौतम तालुकदार बिथाङा गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि साफा साफा मावथि सोद्रोमा मोनखौ जौसे जौखोन्दो खामानियाव नांथाबना फोजोबलांनो खावलायो जाहाथे बे फोर्बोनि गेजेरजों मुलुगनि दरबाराव आगान सुरलांनो हायो। बे हाबाफारियाव गारि मथर नि जेंना जेंगोना, मबाइल नेटवर्क कानेक्टिभिटि, रैखाथि सामलायनाय राहा आरो दावबायारि , हान्थियारिनि हाबलाय ओंखारलाय लामानि थि राहानि सामलायनाय बायदि बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो।

मख'जाथावदि देग्लायनि माखासे नोगोर बोथावसिन हाबाफारि नि गेजेराव फारियै गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुवारि मोसानाय दिन्थिग्लांनाय, बलिउद, हलिउदनि मेथाइ रोजाबगिरि नि मिलौदो देंखो, हेलिक'फ्थार नि राइदार, इलिफेन्ट राइद, दोरोङारि खेला,बक्सिं, आर्सारि , साइकेल सालायनाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि दोरोङारि जाग्रा आदार (Ethnic Traditional Foods)नि मेला लाहार फाहार खालामनाय जागोन। बे हाबाफारियाव जिलानि एस पि सुधाकर सिं आरो उफ्रा जिला बेंगिरि कर्मदेब ब्रह्म आबो नुजाथिफैयो।

Also Read : दिसपुरनि जोबथा थिरांथा आरो बिबुंथिखौ आर जि आइ आ नेगासिनो दं

Also Watch: Railway Employee’s Union staged candlelight protest opposing privatization of trains

Next Story
गाहाय रादाब