आसाम एसेमब्लिनि गोजां जथुम्मानि ब्रैथि सानावबो गुवाहाटीनि लाष्टगेटाव बायदि आफादा सोमावसारबाय

आसाम एसेमब्लिनि गोजां जथुम्मानि ब्रैथि सानावबो गुवाहाटीनि लाष्टगेटाव बायदि आफादा सोमावसारबाय

Guwahati: आसाम बिधान सभा (Assam Legislative Assembly ) नि गोजां बोथोरनि जथुम्मा (Winter Session) जागायजेन्नायनि लानानै ब्रैथि सानावबो हादोरसानि दाब दाब जायगानिफ्रिय गुबुन गुबुन दोलो गौथुम (Organization) नि बान्जायनायाव बायदि बायदि दाबि दावाफोरखौ सुफुंनायनि दाबियाव मंग'लबार खालि (On Tuesday) गुवाहाटी नोगोरमानि लाष्टगेटाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो।

दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफाद (All Assam Koch Rajbongshi Students Union) आरो सिलाराय सेना ज'थायै दैदेनगिरिनि दैदेननायाव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुंङो। बै हाबाफारिनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वालनि गेजेरजों हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि निसिम गांसे गोसोखांलाइ (Memorandum) गथायो। बिसोरनि गाहाइ गाहाइ दिखांनाय दाबिफोरनि गेजेराव दं फारियै 1949 माइथायनि 28 आगष्ट दानाव जानाय मार्जार गोरोबथा बादियै जारिमिनारि कश राजबंशी राज्योखौ गनायथि (Recognition) होनाय। जेराव आसामनि गं 15 जिल्ला आरो नसुङारि राज्यो सोनाब बंग (West Bengal) नि गं 6 जिलाखौ सोदेरफानानै आलादा कमतापुर राज्यो ( Separate Kamatapur State) दाफुंनाय।

रायखांनो गोनां दि कश राजबंशी माहारिखौ हायेनारि जनजाति मानदान्दा गनायथि होनाय, कश राजबंशी रावखौ भारतनि संबिजिदनि दाइनथि फारिलायाव (8th Schedule of the Indian Constitution) सोसनफिन्नाय आरो हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानांनाय जारिमिनारि जायगाफोरजों लोगोसे हारिमुवारि बिथिङाव संरैखाथि होनाय आरो जौगाखांहोनायाव नारसिन होनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखाङो।

थिग एखे समावनो दुलाराय आसाम कश राजबंशी सनमिलनी गौथुमाबो मंग'लबार खालि ट्राइबेल गनायथि होनायनि गासैबो नेम खान्थिफोरखौ मावफुंनो हानाय गोहो जोंनि गेजेराव दं गाबज्रियो। थेवबो हारि राव हारिमु रैखाथि होनाय स्ल'गानजों सोरखार दाफुंनाय बि जे पि दोलोआ हायेनारि जनजाति मानदान्दा (Schedule Plain Tribes) गनायथि होनांनायाव फेलें जादों होन्ना गोख्रों अ'जद दैखांङो। बे हाबाफारिनि उनाव दुलाराय आसाम कश राजबंशी सनमिलनी गौथुमा गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल निसिम गांसे गोसोखां लाइ (Memorandum) गथायो।

लोगोसे दुलाराय आसाम गपाला मित्र एस'सियेसन आसाम सोरखारखौ दाबि दैखांना बुंथियो दि नेमखान्थियाव थिखानाय बादियै बैसो (Age), मावरौंगोथि (Skills)आरो गियान रौंगोथि (Educational Background) फोरनि बिथायाव नोजोर लाखिनानै साख्रि थिसननांगौनि दाबि खालामो। जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांलांनायाव मोनबो रोखोमनि खामानि आवगायलांङाब्ला एबा गोनांथि होआबोला गोख्रों निफ्राय गोख्रों सिन सुबुंदारारि खान्थिजों सोरखार बेरेखा सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना गाबज्रियो।

गुबुन फारसेथिं गौथुम आफादजों लोगोसे सदौ असम अंगनबादी मावथि (Anganwadi Worker's), मदद होगिरि (Helpers) फोरनि दाबि दावाफोरखौ रेगुलार खालामनायनि राहा लानाय, दानबान्था (Renumeration) खौ बांहोनाय आरो साख्रियाव थिसनहैनायाव थाजोर रैखाथि होनाय बायदि बायदि बिथिंआव गोख्रों मावबिथांखि लानो खावलायो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com