Begin typing your search above and press return to search.

सनुवाल आ थुलुंगानायजों गोनोखोगिरि गथफोरखौ बाखनायदों

सनुवाल आ थुलुंगानायजों गोनोखोगिरि गथफोरखौ बाखनायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Nov 2019 11:11 AM GMT

दुमदुमाः 21जौथाय सामनि बिगियानारि जिउनि एखुथा गोनांथिखौ नोजोर बोनानै, हादोरसानि गाहाय मन्त्रि सरबा नन्द सनुवाल बिथांआ आसामाव बिगियाननि मुगाखौ नोजोर बोनानै साफ्रोब गोनोखोआरि गथफोरखौ थलुंगानयजों बाखनायदों ।टिनसुकिया जिल्लानि दुमदुमा रांजननि जआहार नाभादया भिध्दालया (JNV) गा 27 हादोरसा थाखो माहारियारि गथफोर बिगियानारि कंग्रेस (NCSC), फोरबो फालिनाय समाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानायाव बेखेवजेननाय हाबाफारिआव बिथांआ बुङो।

बिथांआ जुनियायै गथफोरनि गोनोखोआरिनि अनजिमाखौ दैखनानै मोन्थिहोदों, जायनि थाखाय आसामनि गं 33 जिल्लाफोरनिफ्रा सा 292 जोन गथफोरानो गोनोखो, बिसोरनि गेजेराव 150 आनो हिन्जावसा आरो सा 142 जोन आनो हौवासा सोनना फोरमायदों। बेफोरनि गेजेराव सा 228 जोना रुरेल निफ्रा आरो 64 जोना आरबान ओनसोलनिफ्राय मोननो हादों। बेनि गेजेरजों बेखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय बोसोरनि समफोराव बिगियाननि बेलायाव बांसिनै आसामाव रुरेल ओनसोलफोराव गोहोम गोग्लैदों। सनुवाल बिथांआ बुंबावो थारैनो मिथिंगाया आसामनो लाथ्रहायि बान्था होदों। बेजों लोगोसेनो हादोरसायाव गुबुन गुबुन थाखो आरो दोरोंआरि हारिमुफोरनि थानांगौनि बादैबो बुङो। बिथांआ सिगां भारत उदांस्रि मोननायनि उननिफ्राय आसामनि हालोदा माबादि दथि खेब जि.दि.बि.(GDB) बिथिंआव गुबुन जौगानायफोर हादोरसाफोरनि गोजौआवमोन होनना।

बेखायनो बिगियान बिथिंखौ जोंनि समाजफोरनि मोनफ्रोमाव गोनांथि, आबादारिनि आबाद मावनाय समनिफ्रायनो नुनो मोनो। बे बोसोर एबा समफोरा गोख्रैसिनै खारनाय। बेखायनो जों आबावहावखौ रैआ खालामनायजों लोगोसे बिगियान आरो टेकनलजि नि सोमोन्दोखौ जौगाहोनि" । बिथांआ बुङो।

"जों बेखौ सिनायथि होगोन जायनि थाखाय जों बुहुमनि समाजारि जांख्रिथायखौ लाबोगोन आरो जों गोदान महर दानायाव बाहागो लागोन 'मानु हे मानु हर बाबे' खौ लानानै आसाम हादोरसायाव जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आखायाव थांनाय बोसोरनिफ्रायनो लानाय जादों"

हाबाफारि बेखेवजेननायनि सिगांनो बिथां मन्त्रिआ जायगायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो। गेवलां मेल जुथुमनि हाबाफारिआ आसाम बिगियान , टेकनलजि एन इनभाइरनमेन्ट कावनचिल सामलायगिरि अरुप कुमार मिस्रा जों दैदेनजायो। साइन्स एन टेकनलजि बिफाननि मन्त्रि केसेब महन्त, डिगबयनि एम.एल.ए चुरेन फुकन, मारघेरिटानि एम.एल.ए भास्कार सारमा आरो डुलियाजाननि एम.एल.ए तेरास गौवाला, आरो चिंफौ किं बिसानाम चिंफौ आरो गुबुन गुबुन गेदेमाफोरा बाहागो लादों।

दरं जिल्लानि ज्यतिस कुमार कलिटा आरो धेमाजि जिल्लानि टासिल चुटिया सानै सुबुंआ साबसिन फोरोंगिरि महरै सायखजादों आरो मन्त्रि सरबा नन्द सनुवाल आरो साइन्स एन टेकनलजि बिफाननि मन्त्रि केसेब महन्त बिथांमोननि आखायनिफ्राय साबसिन फोरोंगिरिनि मुंआव बानथा मोननो हादों।

Also Read: मिडडे मिल संग्रा आरो खामानि मावग्राफोरा सोरखरनि सायाव हेंथायै सोमावसारदों

Also Watch: Nagaon villagers lured by two in the name of Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana

Next Story
गाहाय रादाब