Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसानि मेडिकेल कलेजफोराव देहा फाहामगिरिफोरा खामानियाव मुखुब गैया

हादोरसानि मेडिकेल कलेजफोराव देहा फाहामगिरिफोरा खामानियाव मुखुब गैया

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Nov 2019 11:41 AM GMT

गुवाहाटि: आसाम हादोरसानि राजथावनि दिसपुरा गोबां मेडिकेल कलेजफोर गायसननायाव देहा फाहामगिरिफोरखौ थिसनना लानो हायैआव हादोरसानि मोन्द' मेडिकेल कलेजफोराव नांगौबादि देहाफाहामगिरि गोनांथिनि आंखाल नुजादों आरो बांसिनै गोर्बो आइजोफोरनि देहाखौ जोथोन लानायाव गोहोम गोलैदों।

थिसनजाखानाय देहाफाहामगिरि गोबांआनो थाखो बिफानाव गनायजानाय आरो लोगोआरि प्रफेसर बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो गाव गावनि माव खामानिनिखौ मावालासे थादों। गाहाय एबा बेफोर मोन्द' मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहाफाहामसालिफोराव नांगौ जानाय देहाफाहागिरिनि गोनांथिनि फारिथिफोरखौ आसाम हादोरनि देहा सावस्रि बिफाननो गोनांथिखौ सुफुंनो हरनाय जाबाय होनना मोन्थिनो मोन्दों।

गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहाफामसालिफोराव साब्रै एनिसथेसिअलजि देहाफाहामगिरिखौ खामनि मावनिफ्राय मावैखौ नुनो मोन्दों, बेनिनो सानै देहाफाहामगिरिआ मुलिआरिनि। टि.बि आरो जेरबा, न्यरलजि, सारजारि, अर्थ पेदिक सारजारि, अबस्तेत्रिक फोर , जिनेकल'जि आरो अनकलजि आरो पेडियाटेरिक्स नि सासे देहा फाहामगिरि।

सारजारि बिफाननिफ्राय साबा, मुलिआरि बिफाननिफ्राय सानै, फरिनसचक मुलियारि, नेफ्रलवजि मुलिआरि, आरो अबस्तेत्रिक आरो जिनेकलि, इनदख्रनलजि नि थाखाय सासे देहा फाहामगिरि, टि.बि आरो जेरबा,पेडियाटेरिक्स, पेडियाटेरिक्स सारजारि, अर्थ पेदिकक्स, इ.एन.टि (ENT) आरो चि.टि.भि एस (CTVS) बिफाननि देहाफाहामगिरिफोरा डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहाम सालिफोराव खामनि मावनिफ्राय गोजानाव दं।

सारजारि बिफाननिफ्रा सानै, अर्थ पेदिकक्स,आरो रेदिअलजि, आरो मुलियारि जागायग्रा सासेयै, पेडियाटेरिक्स, चिच्यत्रि आरो एनिसथेसिअलजि बिफाननि देहा फाहागिरिफोरा गोलाव समनिफ्रायनो चिलचर मेडिकेल कलेजाव माव खामनिआव मावाखै होनना मोन्थिहोदों।

बेफोर बादिनो गोदानै लुफुंजानाय आरो थाखानाय मेडिकेल कलेज आरो देहाफाहामसालिफोराव समान थासारिखौनो नुनो मोननाय जादों। गोदानै गायसनजानाय बरबेटा जिल्लानि फाख्रुद्धिन आलि आहामेद मेडिकेल कलेज, तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि, आरो जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहाफाहामसालिफोराव देहाफाहामगिरिफोरनि खामानि माव निफ्राय गोजानाव थानायखौ नुनो मोननाय जादों होनना फोरमायदों।

फुंखाबादियै देहा सावस्रि बिफाना बेफोर मोन्द' मेडिकेल कलेजफोराव, गनायथि गैया लासि खामानि माव निफ्राय गोजानाव थानायनि सायाव गोख्रैनो बिसोरनि सायाव खामनि मावनो लानायनि अजद दैखांना लायो।

हादोर सोरखारा खामनियाव मुखुब जाफैयि देहा फाहामगिरिनिसिम गोख्रैनो खामनिफोराव मुखुब जानो थाखाय थोनो। जायनि थाखाय देहा फाहामगिरिफोरा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थाबायथायोब्ला सोरखारा बिसोरखौ दहाय होनाय जानाय नंआ होनना फोरमायदों। माखासे गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिफोरनिसिम गोबाव समहालागै खामनियाव मुखुब जायैनि थाखाय बिबान नागार बिलाइ गथायनाय जाबाय होनना फुंखाबादियै मोन्थिनो हानाय जादों।

Also Read : हादोरनाङैनो कंग्रेस दोलोआ रांखान्थियारि गाज्रि हालोद आरो बेखार जेंनानि हेंथायै सोमावसारनायगोन

Also Watch: Assam Pradesh Yuva Congress worker gherao Asom Sarba Siksha Abhiyan office

Next Story
गाहाय रादाब