Begin typing your search above and press return to search.

मिड डे.मिल नि सायाव संग्रा आरो मददहोगिरिफोरा जांख्रिखांनायजों हज्रिखावदों

मिड डे.मिल नि सायाव संग्रा आरो मददहोगिरिफोरा जांख्रिखांनायजों हज्रिखावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Nov 2019 7:34 AM GMT

गुवाहाटिः सोलिबाय थानाय मिड डे मिल स्किमखौ लानानै हादोरसायाव संग्रा आरो मददआरिफोरनि मानि जांख्रिखांनाय? थांनाय 1 नबेम्बर 2019 निफ्रायनो मिड डे मिल स्किमखौ लाना एबा संग्रा खुरग्रा, मददआरि स्किमा मावथायनि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारबोगासिनो दं बेजों लोगोसे फरायसालिफोराव गथफोरनो मोजां थाखोनि आदार जगायनायनाय दाबिफोरखौबो दैखांफानानै। संनायनि हेंथानि दारै थाखो खथाफोराव फोरोंनायनि बिथिंआवबो गाज्रियै गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोन्दों। माखासे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बे सोमावसारनायाव बाहागो लाफादों होनना मोन्थिनो मोननाय जादों।

"जांख्रिखांनाय" सोमावसारनायनि गुबै जाहोन बिदियै फरायसालिफोराव एन.जि.अ स्किमनि गेजेरजों थोजासे नङि आरो गाहाय थाखोनि आदार जगायनायखौ लानानैनो जादों होनना मोन्थिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय मेगनाव नांथाव बेनिफ्राय गैबावलामोन नामा ?

आसामनि बे मावथांखिखौ लानानै बारहावया जेरावबो गोसारदों, मोनसे गाहाय फोरोंगिरिफोरनि गेदेर हान्जाफोराबो सोरखारा मिड डे मिल स्किमखौ एन.जि.अ जों लोबबा थानायखौ आरो बेनि सायाव सुक्ति खानायाव गोजोनाखै। गुबुन फारसे संग्रा आरो हेफाजाब होग्रा स्किम, बिसोर गावसोरनि मावनां खामनिनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि लामा लानांगौ जाना फैदों। थोआ लोमा आदार जुगानाय ल नंआ नाथाय साननैसो समफोरावनो गाहाय थाखोनि आदार जागायदों, बेखौ लानानै गोब्राबै सोंखारिनाय जादों। बबेखानि जेरावबो एन.जि.अ आ बे स्किमखौ लानानै फरायसालिफोराव गथफोरनो " थोआ लोमा आरो मोजां गोगो आदारफोरखौ" जुगायना होयिआ गोहोम खोलैदों। बे जाथायखौ फोरमान खालामनो थाखाय संग्राफोरा गाहाय थाखोनि आदार आरो मोजां गोगो नङै आदारफोरखौ बिसोरनि सिगांआव आरो बेफोरखौ लामाफोराव गारनाय जायो। जेब्ला हादोरसानि सोलोंथाय बिफाननि गोजौ थाखोनि मावगिरिजों रायज्लायो, " एन.जि.अ नो मिड.डे.मिल स्किम खौ होना खामानिया बेनो गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ आदारनि थाखाय खरसा खालामनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों आरो बायदि बायदि खामानिआव बेस्थ थानांगौ जानो गोनां जायो, जायनि थाखाय फोरोंनाय खामानि आरो फरायसालिखौ मोजांयै सामलायनायनो हानायनि थाखाय। माखासे गाहाय फोरोंगिरिफोरानो मिड डे मिल खौ लानानै नेमनि बाहारायै दावराव दावसि सोमजियो। बेसोरनि सोलायै साबसिनखौ नागिरबाय थानाय सोलिगासिनो दं, दासिमहालागै हादोरासायाव मोनसे दिथागिरि बिथांखि बादियै 25 जौखोन्दो फरायसालिनि गेजेराव 15 एन.जि.अ फोरखौ बाहायनाय जादों" होनन फोरमायो।

जेब्ला एस.एस.ए ( सर्भा सिक्ष्सा अभिजान) नि मिस्यन सामलागिरि सामसेर सिंजों रायज्लायनायाव बेखौनो बुङो दि " मोनसे खामानिआ जाबाय रोखा रोखा जानाय, जिल्ला बेंगिरिफोरानो मिड डे मिल स्किमनि गाहाय मावखगिरि। आदार मोजां जगायनाय, थोजासे बिबांनि होनाय, गोगो मोजां आदार जगायानायनि स्किमखौ बिसोर नायगोन, जुदि बे बादि खालामसेयावबो मोजां आदार मोननो हायाब्ला एबा माबाफोर जेंना थायोब्ला जिल्ला बेंगिरिफोरनिसिम लाबोगोन आरो जाथायखौ सामान खालामगोन। साफ्रोम हादोरसानि जिल्ला बेंगिरिफोरनिसिम मिड डे मिलनि थाखाय मिरूनिफ्राय मोनसे आदार संग्रा हान्जा दानो थाखाय खावलायनाय जदों, जायनि थाखाय गथफोरनो मोजां थाखोनि आदार, नांगौबादि आरो गोगो आदार जगायनायनि थाखाय" होनना फोरमायदों।

सिं बिथांआ बेखौबो बुङो जायनि थाखाय " संग्रा आरो हेफाजाब होग्राफोरा सोरखारारि माव थिसनजानाय नंआ। बबेखानि बिसोरनो सहायनायनि मुंआव अननायनि सिन महरैसो मिड डे मिल स्किमनिफ्राय होनाय जादोंमोन" होनना । बबेखानि बे स्किमखौ एन.जि.अ आ मावनो लानायजों लोगोसे गोदान खान्थिबादियै बिसोर संनाय आदार रानग्रा जाबाय आरो जेब्लायबो बिसोरो अनसायनायनि सिन बादियै मावगोन। जायनि थाखाय थांनाय बोसोरफोरनिफ्रायनो खोला गुवाहाटिआव 100 सो फरायसालिफोराव आक्ष्साय पात्र मोनसे एन.जि.अ आ मिड डे मिलखौ मोजांयैनो होगासिनो दं। जेबो जेंना गैया लासे बे स्किमा सोलि गासिनो दं।" होनना फोरमायो।

मोनसे संग्रा थाखोनिफ्राय सोंखारिदों जायनि थाखाय एन.जि.अ आ मिड डे मिल खौ गोबां फरायसालिनो मिरु इसिं न निफ्राय रानना होनो थाखाय आदारखौ मोनायावनो संखायो। " जेब्ला आदारा फरायसालिआव सफैगोन आरो गथफोरनो जाहोनाय समाव रानाना होनायसिम सेवनाय मोनामो एबा बासि जायो। थासारिनि जाथाया आलादा रोखोमनि, जों संनाय आदारजों गोरोबा, फरायसालिनि समाव जों आदारखौ सङो आरो मोजां आदारखौ जाहोनो हायो" होनना आदार संग्रा हान्जाया फोरमायो।

Also Read : आसामनि दैबानाः दानफोर बारलांनाय, अलखदनि दासिमहालागै खहा सुफुं जानो दं

Also Watch: Team ‘Ratnakar’ Celebrates its First Successful Week at Nakshatra Cinema Hall in Lakhimpur

Next Story
गाहाय रादाब