फरायसाफोरा गोथौयै फरायनायाव गोनांथि होनाया गाहाम: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल

फरायसाफोरा गोथौयै फरायनायाव गोनांथि होनाया गाहाम: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल

Guwahati : हादोरसानि सिङाव थानाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ आवग्रिनायनि थांखि सिगाङाव लाखिनानै बायदिसिना रांङारि फसंथाननिफ्राय लानाय सोलोंथाइ आयदानि दाहार मदद जानायखौ नोजोर लाखिनानै "अभिनन्दन" मुंनि बिथांखिनि सिङाव गासै बाजि (50) रोजा रां अन्सुंथाइ रानहरो हादोरसा सोरखारा। बृहस्पतिबार खालि गुवाहाटी नोगोरमानि स्रि मन्त शंकरदेब कलाक्षेत्र जिरायसालि नब्लांयाव खुंफुंजानाय गाब गोनां हाबाफारियाव गासै सा 1,546 फरायसा फरायसुलिखौ सोलोंथाय दाहारनि बिलाइ (Cheque) रानहरनानै होयो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ। फरायसाफोरखौ गोसो होसारनानै गोथौयै नांथाबना फरायनो खावलायहरो। बे मावबिथांखिया फरायसा फरायसुलिफोरखौ गावबा गावनि थांखि थिलियाव जाफुंसार जानायाव मदद खालामगोन होन्ना बुंथियो। आसामनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारा फरायसा समाज आरो गुबुन गुबुन थाखोनि जौगाखांनायनि थांखियै खामानि मावलांगासिनो दं।

लोगोसे बेवहायनो सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ गावनि दाजाबदेर बिबुंथियाव बुङो दि फरायनायाव जाहाथे हेंथा सोमजिया बेनि थाखाय सोरखारा सोलोंथाइ बिथिंआव लेखा बिजाब फ्रि (Free Textbooks) रानहोदों, गुबुन गुबुन गोजौ सोलोंथाइ फसंथानाव फ्रि मुं थिसन्नायनि राहा लादों होन्ना फोरमायो। लोगोसे राज्यो सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमाखौ खोला सान्जा एसियान हादोरमानि दरखं मोखां (EXPRESSWAY) महरै गायसंलांनायनि थांखि सिगाङाव लानानै खामानि मावलांगासिनो दं। आरोबाव लाइमोन जाखांफुनाय इयुन आथालनि थान्दैफोरखौ जौगाखांनाय आरो आवगायलांनायनि लामायाव गायसन लांहोनो हायो बेनि थाखाय हानाय जासे खामानि आखायाव लादों। बै हाबाफारियावनो नुजाथिफैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाहाम खौरां फोसावनानै फोरमायो हरो दि फैगो समफोराव आसामाव केनसार हस्पिताल, गेलेमु फसंथान , हारिमुवारि फसंथान बायदि गोजौ थाखोनि सोलोंसालि गायसननाय जासिगोन।

बेराफारसे थिं जाय जारिमिनारि आसाम गोरोबथानि बिथायाव दाफुंजानाय नुमलिगड़ थाव सोदांसालि लिमिटेड फसंथाननि दिहुनथाइ गोहो दासान्दि 3 मिलियन मेट्रिक टननिफ्राय 9 मिलियन मेट्रिक टन (MMT) सिम गोहो बांहोदों। गावनि मावगोहो आरो रौंगोथि गियाननि गेजेरजों लाइमोन आथालखौ आवगायलांनो खावलाय हरो आरो बिमा बिफा, दिथागिरिया थुलुंगाखांहोनांगोन होन्ना फोरमायो।

बै हाबाफारियावनो नुजाथिफैनाय आसामनि देहा सावस्रि आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि (State Health & Finance Minister) ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जायफोर दासिम हालागै गोदान अभिनन्दन मावबिथांखि (Scheme) नि मुलाम्फा एबा सुबिदा लानायनि जानगाराव दं एबा गावसोरनि मुं थिसनासै बिसोरो थाबथाबैनो आर'ज गाबहरनो हागोन। राज्योआव सोलोंथाय सांग्रांथिनि थाजिम बार बारदों। बे सोलोंथायनि सोरांखौ हमथानानै लाखिनाया साफ्रोमबो सुबुंनि गुदि बिबान होन्ना फोरमायो। रायखांनो गोनां दि बै हाबाफारियाव राज्योनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि (Education Minister) सिद्धार्थ भट्टाचार्य, ष्टेड बेंक अफ इन्डिया सा सान्जा खोन्दो (SBI NE Circle) नि गाहाइ सामलायगिरि सुनिल कुमार बिथाङा बिबुंथि लाखियो। लोगोसे रांखान्थि बिफाननि गाहाइ नेहाथारि समिर कुमार सिनहा बराय बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिनि आइन दिथागिरि सानतनु भरालि,रांखान्थि बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा मोनजों गोबां गुन गोनां सुबुंआ बाहागो लाफैयो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com